KARADENİZ, DOĞU ANADOLU VE İÇ ANADOLU’da Kültür-Medeniyet Tarihi Araştırma ve Belgesel Çekimi Notları

İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi* ve İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı** İşbirliğiyle dünya coğrafyasındaki kültür ve medeniyet tarihimizle ilgili araştırmalar yapıp birçok TV kanalında kültür hizmeti olarak yayınlanan Devri Alem Belgesel belgesel programı (www.devrialem.tv) olarak belgesel çekmeye devam diyoruz. Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman’ın şimdiki durağı Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgeleri! Yaptığımız araştırma, canlı yayınlar ve belgesel çekimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. (belgeselyayincilik@gmail.com)

BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN İLE BOLU GEREDE’DE DEVRİ ALEM

İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi ve Devri Alem belgesel TV program ekibi olarak Anadolu yollarındayız. Bu kez Anadolu’da Vakıf medeniyetimizi araştırıyor ve vakıfl eserlerimizin belgeselini çekiyoruz. Vakıflar önemli, özellikle tarlhi İpekyolu üzerindeki vakıflar… Bolu Gerede ilçesi vakıflar tarihimiz açısından çok önemli. Bolu Gerede Selçuklu döneminde Danişmentliler tarafında 40 yıla yakın beylik kurulmuş. Osmanlı padişahlarının Padişah olmadan önce valilik yaptığı şehirlere Şehzade şehirleri denmekte. Bolu Yıldırım Beyazıt’ın Şehzadelik yaptığı şehir, Gerede Yıldırım Beyazıt’ın vakıflar kurduğu şehir.

GEREDE’DEN CANLI YAYIN

Gerede, www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com TATİH KÜLTÜR VE VAKIF ŞEHRİ BOLU GEREDE’DEN CANLI HABER İLE DEVRİ ALEM BELGESELİ ÇEKTİK

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=317734924148261&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

GEREDE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ALLAR’IN REHBERLİĞİNDE BELGESEL TADINDA GEREDE’Yİ GEZDİK

Devri Alem belgesel tv programı www.devrialem.tv ve İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com olarak Bolu Gerede belediye başkanı Mustafa Allar’ı makamında ziyaret ederek belgesel söyleşi yaptık. Başkan Mustafa Allar ve basın müdürü Baki Sungur beylerin rehberliğinde Gerede’nin tarih ve kültür mirası ile Vakıf Medeniyeti eserlerini birlikte gezip belgesel görüntüler çektik. Sn başkana ilgi, alaka ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederiz.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2651322618355662&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

GEREDE İLE İLGİLİ DAHA ÖNCE YAZDIĞIM MAKALE

Gerede ile ilgili birçok araştırma yapıp belgesel çekmiştim. Ordu ile ilgili yazdığım makaleyi sizlerle paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=44087

BOLU VE GEREDE’DE VAKIF MEDENİYETİMİZ

Bolu ve Gerede vakıfları ile ilgili yapılmış önemli bir araştırma

Bolu’daki vakıflar daha çok XVI. ve XVIII. yüzyıllar arasında teessüs etmiştir. XIX. yüzyılda ise yapılan tek vakıf Taşhan’ın Yukarı Taşhan kısmıdır ki buna biraz sonra değineceğiz. Bolu Merkezinde şimdi pek çoğu bulunmayan vakıfların hemen hemen hepsi XVI.yüzyılda yapıl­mıştı. Bunların bir kısmını şu şekilde belirtmek mümkündür. Burada bahsedilenlerden yalnız Şemsi Ahmed Paşanın eserleri ayakta kalmıştır.

1. Akbaş Paşa vakıfları (Camisi, tekkesi, medresesi ile): Şimdiki Devlet Hastahanesinin batısında idi. Şimdi buraya Hastahane yapılmıştır.
2. Şerbetdar Abdullah Bey Vakfiyesi: Bolu beylerinden olup vakıf Karacaagaç Köyünde idi. 3. Abdurrahman oğlu Yusuf Vakfı.
4. Şemsi Ahmet Paşa Vakfı ve camisi ve misafirhanesi: vakıf tarihi 971 (1564).
5. Akçakadı Vakfı: Sazak Karamanlar Köyünde.
6. Çıracı Ali Aga Vakfı (Karaköy Köyünde).
7. Ali Efendi Vakfı (Vakıf Geçitveren Köyünde).
8. Asa-dâr Hüseyin Dede Vakfı (Karaağaç Köyünde).
9. Aslahaddin Vakfı (Yerine şimdi yeni bir vakıf kuruldu).
10. Scmerkantü’1-Ali Vakfı: Semerkant Cami ve türbesi.
11. Ayşe Hatun Vakfı: Akpmar Mahallesinde.
12. Ataullah Vakfı (Pamişgeçitveren Köyünde).
13. Ağdacı Vakfı ve camisi (Ihsaniye Mahallesinde).
14. Tabak Ahmed Aga Vakfı ve camisi (Tabaklar Mahallesinde).
Ayrıca Ali Semerkant Camisi ve Hatip Abdullah Efendi Medresesi mülhak vakıfları da bu vakıflar çevresindedir.

GEREDE VAKIF MEDENİYETİMİZ

Bolu merkezi (nefs-i Bolu) dışında da pekçok vakıf bulunmaktaydı. Örneğin Gerede’de Çogullu Cami Vakfı, Şerbetdar Mehmet Bey Vakfı Dörtdivan’da 1436’da kurulmuştu. Şahnalarda Şahnalar Habil Vakfı M. 1874 (H.1291)’de yapılmıştı. XVI. yüzyılda bu vakıfları besleyen sayıları yüzleri aşan köy ve mezraa mevcut­ tur. Örneğin Gerede’de Yıldırım Bayazid Camisi Vakfının Gerede’de ikiyüzden fazla tarlası mevcuttur. Yıldı­ rım Bayazid’in şehzadeliği de burada geçmişti. Belki Bolu’da fazla vakıf bulunmasının nedeni budur. Gene Dörtdivan’da (Köse Alemdar, Şayık, Çalık v.b), Gerede’de Yeniçaga’da (Kaltakçılar, Doğancılar Köyü v.b) ve Bolu’nun kazalarında sayıları binleri bulan köyler vakıflara bağlanmıştı. Bunların tek tek isimleri tapu defterle rinde mevcuttu. Bu köyler ne yazık ki daha sonra vakıflıkdan çıkmıştır. Bu, 1864 vilayet kanunundan sonra kademe kademe gerçekleşmiştir.

Az önce bahsetmediğimiz vakıfların bazı camileri ve hamamları bugün hayatiyetlerini sürdürmektedir­ ler. Şu anda ayakta kalabilenler şunlardır. Kadı Camisi, Yıldırım Bayazid (Ulu), Saraçhane, imaret, Karaköy Cuma, Ilıca, Tabaklar Camisi ve Karaçayır Camisi, Ayrıca, Tabaklar, Orta Sultan Hamamları ve Yukarı Taş- han halen ayaktadır.

Bunlardan Kadı Camisi vilayet meydanında olup, kapı kanatları Osmanlı işçiliğinin en güzel örneğini sunmaktadır. Bir süre kütüphane olarak kullanılmıştır. O zamanlar Bolu’daki bu kütüphane Türkiye’nin üçün­ cü büyük kütüphanesiydi. Cami XVI. yüzyılda Demirtaş Paşa-zade Mehmet tarafından yaptırılmıştı.

Yıldırım Bayezid Vakfı ve külliyesine ait olan cami eski Attarlar Çarşısı’ndadır. Şimdi Atlarlar Çarşısı yoktur. Medrese, hamam ve otuz dükkandan oluşmaktaydı. Medrese yıkılmıştır. Caminin arkasında camiye bitişik olarak çok az sayıda dükkan kalmıştır. 1382′ de ulucamiler üslubunda yapılmıştır.

Saraçhane Camisi ise 1750’de Silahtar Mehmet Paşa tarafından onarılmıştır.

İmaret Camisi XVII. yüzyılda Şemsi Ahmet Paşa tarafından vakıf camisi olarak yapılmıştı.

Karaköy Camisi Bolu’ya yedi km. uzaklıkta olup, 1561/1562’de Musa Paşa oğlu Mehmed Bey’in an­ nesi tarafından yaptırılmıştır. Ilıca Camisi 1510/1511 Musa Paşa tarafından yaptırılmıştı. Tabaklar Camisi 1897’de yapılmıştı. Karaçayır Camisi ise 1571’de yapılmışsa da depremde harap olunca yeniden onarıldı.

Üç önemli hamamdan ikisi özel şirkete kiraya verilmiştir. Birisi ise Sultan Hamamı özel şahısların ta­ pusuna geçmiştir.

Tabaklar Hamamı, Tabaklar Camisinin arkasındadır. XVI. yüzyılda Tahvil Mehmet Paşa yaptırmıştır.

Orta Hamam, Büyükcami Mahallesi’ndedir. Yazıtında 1388/1389’da Yıldırım Bayazid tarafından Ömer Ibn İbrahim’e yaptırıldığı yer almaktadır. Sonradan onarım görmüştür. XVII. yüzyılda bu hamamın su­ yu o zaman şehir dışında bulunan göl kenarındaki teraziden sağlanmaktaydı. Ama, bu göl 1689’da harap ol­ muştu ve bu yüzden hamama kadar su gelmiyordu. Hamamın mütevellisi şehirde olmadığından kiracı olan Mehmet Çelebi mahkemeye başvurarak onanm için izin istemiş ve yapılacak masrafın kiraya sayılmasını önermişti. Mahkeme bu dileği yerinde bularak bilirkişi heyeti oluşturmuş ve onarım için karar almıştı. Onarım için yirmibeş kuruş masraf biçilmişti.”

Sultan Hamamı, Sokollu Mehmet Paşa tarafından XVI. yüzyılda yaptırılmıştır. Ancak, nasıl olduysa ol­ muş, bu hamam ve bu hamama bağlı, hamama bitişik dükkanlar şimdi özel şahısların elinde bulunmaktadır.

Yıldırım Bayezid Camisinin karşısında Taşhan’ın yukarı ve aşağı Taşhan bölümleri mevcuttur. Yukarı Taşhan’ın büyükkapısmdaki yazıtında 1804/1805 scr-bewab Hacı Abdullah Ağa tarafından yaptırıldığı iba­ resi yer almaktadır.’* Aşağı Taşhan’ın yapılış tarihini ise pekçok yeri Ermenice yazılmış bir kitabeden Aşağı Taşhan 1165(1751-1752) olarak tespit edebilmekteyiz. Aşağı Taşhan özel bir şahsa ait olup, onun tarafın­ dan kullanılmaktadır.

Ne yazık ki Osmanlı döneminden zamanımıza bunlar kalabilmiştir. Bunlardan Büyük Camiin arkasında camiye bağlı dükkanların gelirleri. Yukarı Taşhan’daki dükkanlar vakıflara bağlıdır. Orta Hamam ve Tabaklar Hamamı ise kiraya verilmek suretiyle işletilmektedir.

XVII. yüzyıldan itibaren vakıflar iyi işletilmemiştir. Özellikle XVIII.yüzyılda bozukluklar ve yolsuzluklar belirgin bir şekilde ortaya çıkmı^f.r Vakıflara bakan mütevelliler vakıf nazırının arzı ve padişahın beratı ile atanırlardı. XVIII. yüzyılda vakıtijra mütevelliler iyi bakmamışlar, vakıflarda sık sık yolsuzluklar ortaya çıkmış, bu yolsuzluklar artınca da buraları teftiş için müfettişler gönderilmiştir. Ama, yakınmaların ve yolsuzluklann önü alınamamıştır.

(KAYNAK https://acikerisim.fsm.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11352/1099/%C3%96zkaya.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

GEREDE ESENTEPE DEĞİL RAMAZAN DEDE

GEREDE’DE ADINI HORASAN ERENİ RAMAZAN DEDE’DEN ALAN ESENTRPE DEN ŞRHRİN BELGESELİNİ ÇEKİP ESENTEPE OTELİNİN İLGİNÇ HİKAYESİNİ ARAŞTIRDIK

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2651343751686882&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

TGRT’DE BURAM BURAM BOLU BELGESELİ’NDE BOLU VE GEREDE İLE İLGİLİ BİRÇOK BİLGİNİN YER ALDIĞI 1992 YILINDA ÇEKİLEN BELGESELLERİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUM

KARABÜK VE SAFRANBOLU’DA VAKIF MEDENİYETİ

“Fabrika kuran fabrika” olarak sanayi tarihimize geçen Türkiye’nin en büyük Demir Çelik fabrikalarından 1937 de kurulan KARDEMİR üretmeye ve ekonomiye katkı sunmaya devam ediyor.

www.gebzegazetesi.com KARDEMİR’den CANLI YAYINda

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbelgeselciismail%2Fvideos%2F812287217218178%2F&show_text=false&width=560&t=0


Karabük ve Safranbolu, vakıf medeniyeti ve sanayi tarihimiz açısından çok önemli. Safranbolu’ya ilk kez 1992 yılında gitmiş ve hayran kalmıştım. Safranbolu önemli belgeselcilerimizden merhum Süha Arın’ın Safranbolu’nda Zaman belgeseli gündeme gelmiş ve UNESCO tarafından Dünya kültür mirası listesine girmişti. Safranbolu’ya her gelişimde heyecanlanır belgeselciliğin ne kadar önemli olduğunu anlarım.

SAFRANBOLU’DA VAKIF MEDENİYETİ

Safranbolu bugün dünya kenti ise dünya kültür mirasında önemli bir yere sahipse, Safranbolu’da kurulan vakıf medeniyeti ile olmuştur. Safranbolu’da bulunan Vakıf eserkeri ile ilgili Karabük Kültür Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmayı sizlerle paylaşmak istiyorum.

https://karabuk.ktb.gov.tr/TR-63697/onemli-tarihi-yapilar.html

KARABÜK TV’NİN CANLI YAYININA KATILDIM

Karabük’ten tüm dünyaya uydu üzerinden yayın yapan Karabük BRTV Bizim Radyo ve TV Kuruluşu’nun sahipleri Mehmet ve Osman Çetinkaya kardeşler. Sadece Karabük’ün değil Batı Karadeniz bölgesinin sesini dünyaya duyuruyor. KARABÜK BRTV’nin canlı yayın konuğu oldum ve değerli arkadaşım Osman Çetinkaya ile gerçekleştirdiğimiz söylişiyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

https://youtube.com/watch?v=sdnT41zYPew%3Fsi%3DBiFeyaamFcM14Gt1

Değerli arkadaşlarım BRTV nin Sahipleri Mehmet ve Osman Çetinkaya’ya ilgi alaka ve misafirperliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Avrasya gazeteciler derneği temsilcisi Osman Çetinkaya’nın hazırlayıp sunduğu canlı yayın programı ile ilgili www.gebzegazetesi.com da yayınlanan haberi sizlerle paylaşıyorum

http://www.gebzegazetesi.com/kultur-ve-sanat/gazetemizin-kurucusu-ismail-kahraman-brtv-ekranlarinda-h52639.html

GEBZE GAZETESİ’NDE YAYINLANAN HABER

Gazetemizin Kurucusu İsmail Kahraman BRTV Ekranlarında Gazetemizin Kurucusu İsmail Kahraman BRTV Ekranlarında, Osman Çetinkaya’nın özel konuğu oluyor. Batı Karadeniz’in tek Türksat uydu kanalı olan BRTV ekranları bugün araştırmacı ve belgesel film yapımcısı, aynı zamanda gazetemizin kurucusu olan İsmail Kahraman’ı konuk edecek. Saat 20.00’da yayınlanacak olan Özel Söyleşi programında İsmail Kahraman, BRTV Yönetim Kurulu Başkan Yrd. ve Avrasya Gazeteciler Derneği’nin Karabük temsilcisi Osman Çetinkaya’nın sorularını cevaplandıracak.

Osman Çetinkaya ile yaptığımız özel programdan sonra ilk kez TV’de yayınlanan Bozüyük Kereste Fabrikası tarihi belgeselimiz büyük beğeni topladı.

https://youtube.com/watch?v=h3xjP9_-W98%3Fsi%3D-6wwClabEb5AqQWq

KARABÜK SAFRANBOLU DAN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com OLARAK CANLI YAYIN YAPTIK

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbelgeselciismail%2Fvideos%2F654187240110081%2F&show_text=false&width=560&t=0

SAFRANBOLU’DA ZAMAN BELGESELİ

Süha Arın’ın çektiği Safranbolu’da Zaman belgeseli.

https://youtube.com/watch?v=2SY17O_ZlB0%3Fsi%3D1BKKCFHp-vej1JCd

SAFRANBOLU’DAN HADRİANA ANTİK KENTİ’NE BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM

İnsanoğlu kuş misali, modern teknolojinin imkanlarını kullanıp zamanı en iyi şekilde değerlendirirsek gerçekten çok şey yapılıyor. SAFRANBOLU’YA BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM. SAFRANBOLU’DAN. BELEDİYE MİSAFİR İLİŞKİLER REHBERİ COŞKUN ÇELİK İLE OĞLUM AHMET EMİRHAN’IN KAMERAMANLIĞI EŞLİĞİNDE CANLI YAYINLANAN BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIK.

https://fb.watch/njIlBgLKQt/?mibextid=Na33Lf

SAFRANBOLU SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2676801652474425&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

BİR ZAMANLAR SAFRANBOLU

BİZ SAFRANBOLU İLE İLGİLİ MAKALEMİZİ YAZARKEN 1990 YILINDA ÇEKİLMİŞ BURAM BURAM TARİH VE KÜLTÜR KOKAN TGRT BELGESEL TV’DE SAFRANBOLU YAYINLANIYORDU. BELGESEL TADINDA BİR ZAMANLAR SAFRANBOLU’DA DEVRİ ALEM

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1546331682567879&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

KARABÜK’TE 5500 YILLIK ANTİK KENT

Belgesel tadında Karabük ili Eskipazar ilçesinde 5500 yıl önce kurulan Hadriana Antik kentinde oğlum Ahmet Emirhan ile belgesel çekip canlı yayınlar yaptık.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=188779007502686&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

https://fb.watch/nkcDK-2B0K/?mibextid=Na33Lf

KAZI BAŞKANI ERSİN ÇELİKBAŞ’DAN BİLGİ ALDIK

Karabük Eskipazar Adriana Polis Antik Kenti kazı başkanı Ersin Çelikbaş ile yaptığımız telefon görüşmemizde Antik kentin İpekyolu üzerinde olduğunu binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip olduğunu söyledi. Emevi ve Abbasi islam ordularının İstanbul’u fethe gelirken Adriana antik kentinde savaş ve mücadele ettiklerine dair izlerin ve objelerin bulunduğunu açıkladı.

HADRİANAPOLİS’DEN ESKİPAZAR’A DEVRİ ALEM

Karabük Eskipazar’da yaşayan ilk halkın Proto-Hititler olduğu kabul edilmektedir. Küçük Asya (Asianic) kavimlerinden olan Proto-Hititler aynı zamanda Turani (Ortaasyalı) dirler. M.Ö. 5000’den itibaren Anadolu’ya gelerek Hisarlar eteğinde şehir krallıkları kurarak ilk siyasi hayatı Anadolu’da başlatmışlardır.

SOSYAL MEDYA. PAYLAŞIMI

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2676805092474081&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

İPEK YOLU ÜZERİN DE ANTİK BİR KENT.

Eskipazar’ın antik devirde adı, Hadrianapolis olarak geçmektedir. Kuruluş tarihi İskender’in ölümü olan M.Ö. 323’ten sonraya rastlar. Makedonya İmparatorluğu’nun parçalanmasıyla oluşan yeni devletlerden Paflagonya Devleti, Eskipazar’ı sınırları içerisinde alır. Şimdiki Eskipazar’a 5 km. uzaklıktaki Budaklar Köyü Hacamatlar Mahallesinin bulunduğu yerde, Hadrianapolis Antik Kentinin kalıntıları vardır. Bunların içinde mahzenler, saray merdiveni kalıntıları ve hamam harabeleri mevcuttur. Sığınak ve su kanalları kalıntılarına halen rastlanılmaktadır. Bu kentin kurulduğu yerin genişliğine bakıldığında, 6 büyük merkezden birisinin olduğu hemen belli olmaktadır. M.Ö. 63 yılında buraya Romalılar hakim olmuştur. Yine Budaklar Köyü çevresindeki kalıntılarda da Romalılara ait yapılar ve mezarlar bulunmaktadır. Hadrianapolis- Paflagonyalılar ve Romalılar devrinde önemli merkezlerden biridir. Ulaşımın Bartın ve Amasra yolu ile yapıldığı tahmin edilmektedir. Romalıları kesin yenilgiye uğratan Selçuklular, Hadrianapolisi ele geçirmişlerdir. Harap ve yıkılmış bir şekilde olduğu için Selçuklu devrinde Viranşehir adıyla anılmıştır. Budaklar Köyü Hacamatlar Mahallesindeki kalıntılardan birçok kavmin yaşadığı anlaşılmaktadır. Alt alta mezar yapıları, yine diğer barınak kalıntılarının altından diğer bir kalıntı çıkmaktadır. Bu da gösteriyor ki kent birkaç kez yıkılmış, yeniden yapılmıştır. Selçuklular devrine ait sarnıç ve kiremitten yapılmış bina kalıntıları da mevcuttur. Yatılı Bölge Okulu’nun altındaki çeşmenin suyunun tarihinin Romalılara kadar uzandığı su büzlerinden anlaşılmaktadır.

Selçukluların Moğollara yenilmesinden sonra 1309 yıllarında Selçuklu Devleti ortadan kalkmış, Viranşehir (Eskipazar), Kastamonu, Safranbolu’yu içine alan Candaroğulları’nın eline geçmiştir. 1398 yıllarında Yıldırım Beyazıt’ın Candaroğulları Beyliğini Osmanlı Devletine katmasıyla, Viranşehir Osmanlı Devletine geçmiş oldu. Osmanlı İmparatorluğu döneminde sancak beyliği (Mutasarrıflık) olan Eskipazar, Bolu’ya bağlı idi. 1324-1692 yıllarına kadar böyle kalmıştır. 1692-1811 yıllarında yapılan yeni düzenlemelerle de yine Bolu İlinin bir idari birimidir. 1811-1864 yıllarında Viranşehir bir sancak merkezi ve Bolu ile müşterek bir yönetim altında idi. Aynı yıllarda bir Mutasarrıflık ve Mültezimlik idi. Viranşehir ile Gerede arasında bulunan köyler aynı dönemde Ulak adı altında ilçe yapılmış ve Bolu’ya bağlanmıştır. 1845 yılında Abdülmecit döneminde ise kasaba teşkilatının kurulmasıyla “Mecidiye” adını almıştır.

CANLI YAYINLARLA VAKIFLAR ŞEHRİ KASTAMONU’DA DEVRİ ALEM

Tarih, kültür, medeniyet ve vakıflar şehri Kastamonu’dan canlı haber ve makalelerle belgesel tadında İsmail Kahraman ile Devri Alem, Kastamonuda Vakıf medeniyetinin izini sürerken Şeyh Şaban-ı Veli Camii ve İstiklal Marşı’nın ilk kez halka okunduğu Nasrullah Camii, Vakıf eserlerimiz hanlar, hamamla, çarşı ve tarihi vakıf köprüleri geziyoruz. Başta TGRT belgesel TV olmak üzere çok sayıda tv kanalında yayınlanan devri alem programı www.devrialem.tv olarak belgeseller çekerek asırlar önce mal ve mülkünü bağışlayarak vakıf kuran isimleri unutulmuş nesilleri kesilmiş Vakıflar işgal edilip yağmalanmış. Bu yüzden vakıf insanlarını hatırlamak ve vakıf bilinci oluşturmaya çalışıyor bu konuda İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi www.iktav.com olarak vakıflar arşivi çalışma yapıyoruz.

Başta Anadolu olmak üzere İslam medeniyeti coğrafyası bütün vefasızlığa rağmen vakıf eserleri ile dolu. 50 yıla yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımızda tarihi, vakıflar ve vakıf insanlarını araştırıp belgesel programlar çekmeye devam ediyoruz.
Kastamonu tam bir vakıf şehri. 24 Ağustos 2023 tarihinde Safranbolu üzerinden geldiğim bu güzel ilimize ilk kez 1992 yılında bir akşam üzerleri gelmiştim. Bir çok kez geldiğim Kastamonu muhteşem bir vakıf şehri şeyh şabanı Veli vakıf külliyesini ziyaret ederek Kastamonu’daki vakıf eserlerini adım adım gezerken asırlar önce vakıf kuran eser yapan insanlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum.

Kastamonu vakıf eserleri belgesel çekimleri yaparken canlı yayınlar da gerçekleştirdik. İlgi ile izlenen canlı yayınlar ve belgesel tadında www.devrialem.tv farkı ile çektiğimi belgeseller başta TGRT belgesel tv olmak üzere çok sayıda televizyon kanalında yayınlanacak.

TARİH KÜLTÜR MEDENİYET VELİLER VE ŞEHİTLER YURDU VAKIFLAR DİYARI KASTAMONU’DA TARİHÇİ YAZAR ZÜHTÜ ASLAN İLE CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIK

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0kzghnSYMFni9JqkUTfwweo4Ekk4xaqeAWyWAHMdGkZKTe1ujBwyCVxmEi8kwZ1EGl&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

KASTAMONU ŞEHİR MERKEZİNDEN 24 AĞUSTOS 2023’DE YAPTIĞIM CANLI YAYINLAR

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=973886077017945&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6862459993765007&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=554505973433169&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1516675285738023&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2652983271522930&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

30 YIL ÖNCE KASTAMONU

Zaman hızla geçiyor. 1992 yılında ilk kez geldiğim Kastamonu gerçekten görülmeye değer. Kastamonu’da 30 yıl önce, 1992’de çekilen ve tüm zamanların en iyi belgeselleri arasında yer alan ve halen TGRT Belgesel tv de yayınlanan Buram Buram Anadolu Kastamonu belgeseli ile sizleri baş başa bırakıyorum.

https://m.facebook.com/KastamonuSevdadr/videos/buram-buram-anadolu/115243209396019/

TGRT’de her gün yayınlanan Devri Alem belgesel programı olarak bizde 30 yıl sonranın Kastamonu belgeselini çekerek tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz.

Vakııflar şehri Kastamonu’nun Camileri ve Külliyeleri

İnşa edildiği günden bugüne ayakta kalmış tarihi Kastamonu camileri ve külliyeleri, mimari değerleri ile önemli bir yerde bulunuyor ve geçmişe ışık tutuyor. Kastamonu’nun en eski yapılarından biri olan İsmail Bey Külliyesi, Kastamonu’da gezilecek yerlerin başında geliyor. Evliyalar şehri olarak anılan Kastamonu’da pek çok cami ve külliye yer alıyor.

Kastamonu’da ziyaret edebileceğiniz Vakıf külliyeler

Hayır sever vakıf insanları, Kastamonu’yu vakıf eserleriyle donatmış. Asırlar önce Vakıflar kurup külliyeler yapmışlar işte vakıf külliyelerinden bazıları:

Nasrullah Kadı vakfı Camii ve Şadırvanı
İsmail Bey vakfı Külliyesi
Yakup Ağa vskfı Külliyesi
Şeyh Şaban-ı Veli vakfı Külliyesi
Mahmut Bey vakfı Camii
Atabey Gazi vakfı (Kırk Direkli) Cami
Yılanlı vakfı Külliyesi
Küre Akşemseddin vakfı Camii

Kastamonu’nun Tarihi Vakıf Hanları

Kastamonu Aktarlar Çarşısı’nda yer alan İsmail Bey Hanı (Kurşunlu Han), günümüzde turistik açıdan en popüler olan tarihi Kastamonu hanlarında biri. Şehirde tarihi özellikleri ile dikkat çeken hanları gezerek tarihe tanıklık edebilirsiniz.

Kastamonu’da görülmesi gereken Tarihi Vakıf hanları

Hanlar ve kervansaraylar çok önemli hayır sever vakıf insanları insanların ücretsiz konaklamaları için hanlar ve kervansaraylar yapmış Kastamonu tam bir vakıf şehri ile vakıf hanlarından bazıları:

İsmal Bey Hanı (Kurşunlu Han)
Deve Hanı
Urgan Hanı
Gökçeağaç Hanı
Penbe (Balkapanı) Han
Cem Sultan Bedesteni
Aşirefendi Hanı

Kastamonu’nun Tarihi Vakıf Hamamları

Tarihi Kastamonu vakıf hamamları, şehrin dikkat çeken önemli kültürel değerleri arasında yer alıyor. Tarih ile iç içe olmayı sevenlerdenseniz bu hamamları ziyaret etmek sizi mutlu edebilir. Ecdadınızın su vakfına verdiği önemi daha iyi anlardınız. Kastamonu’da gezilecek hamamlar:

Çifte Hamam
Kale Hamamı
Frenkşah Hamamı
Araba Pazarı Hamamı
Yeni Hamam
Saray Hamamı
Bey Hamamı
Dede Sultan Hamamı
Ferhatpaşa Hamamı

Evet, Kastamonu gerçekten bir vakıf tarih ve kültür şehri. Keşke ecdat yadigarı vakıf eserlerimizi koruyup insanlarımıza vakıf bilinci verebilsek. Bugün ülkemiz ve islam coğrafyasında çekilen sıkıntılardan biri de vakıf mallarına önem verilmemesi vakıfları korumak ve gelecek nesile emanet etmek, dini milli ve vatandaşlık görevidir.

VAKIF KÜLTÜRÜ BİLİNCİNE SAHİP OLMAK HER ŞEYE SAHİP OLMAKTIR

KASTAMONU’DAN SAMSUN’A DEVRİ ALEM

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com olarak Kastamonu’daki belgesel çekimlerimizi tamamlayarak Taşköprü üzerinden yola çıkıp Sinop Gerze’den geçerek Alaçam ilçesinden Samsun topraklarına girip Bafrada Kızılırmak’a el sallayarak Kurtuluş Savaşı tarihimizin sınır çizgisi Samsun’a geldik.

KURTULUŞ SAVAŞI’NDA SAMSUN’UN ÖNEMİ

Gebze Gazetesi’nde yazdığım makaleler

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4219&t=makale

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=3752&t=makale

30 YIL ÖNCE ÇEKİLEN BURAM BURAM TARİH KÜLTÜR VE VAKIF ŞEHRİ SAMSUN

SAMSUN’DA DOST ZİYARETİ

Merkezi Samsun’da olan ve Türkiyenin birçok bölgesine patent ve markalama konusunda hizmet veren Mabel Patent firması sahibi Sn. Erkan Kütük beyfendi sektör ve verdikleri hizmetler hakkında www.gebzegazetesi.com canlı yayında bilgi verdi. Biz de kendisine kitaplarımızdan hediye ettik.

CANLI YAYIN

https://fb.watch/mFdg2g7g0T/?mibextid=qC1gEa

BELGESEL TADINDA YENİ GİRESUN VALİMİZE HOŞ GELDİN DİYOR BAŞARILAR DİLİYORUZ

Valilik görevi çok önemli ve şerefli bir görev. Vali, devletimizi illerde temsil eden en yüksek devlet yetkilisi. Devlet ve milletine hizmet ederek illerde çok büyük ve kalıcı hizmet yapan bir çok vali tanıdım. Başta TGRT Belgesel TV olmak üzere birçok tv kanalında yayınlanan Devri Alem belgesel programı olarak vakıflar medeniyeti tarihimiz ile ilgili belgesel çekimi yaptığım Giresun’da yeni Giresun Valimiz Sn Mehmet Fatih Serdengeçti ile tesadüfen karşılaştık. Sayın Valimiz ile birlikte cuma namazı kıldığımız Bulancak Saray Burnu Camisi’nde namaz sonrası tanışıp belgesel çekimi ile ilgili bilgiler sundum. Sn. Valimiz Güler yüzlü içten bir insan. İnşallah Giresun’a çok önemli ve kalıcı hizmetler yapar ve hoş bir Seda bırakır.

30 Ağustos Zafer bayramını kutladığımız bu günlerde göreve yeni başlayan yeni Giresun valimize İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com kültür hizmeti olarak çektiğimiz KURTULUŞ SAVAŞI’NDA GÖNÜLLÜ GİRESUN ALAYLARI belgeselimiz ile hoş Sefa geldin diyor başarılar diliyoruz.

http://www.ismailkahraman.net/?p=367

VAKIFLAR MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELİ ÇEKTİĞİM GİRESUN’DA YENİ VALİ SN. MEHMET FATİH SERDENGEÇTİ’YE HAYIRLI OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİP BELGESEL ÇEKİMLERİMİZ İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİK

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02TXeoiye3nZwa7K2M3VAvY6AZcRL3jQFM4Z9kKQuVdbUADiET9q2z3kDgmcehzPfAl&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

GİRESUN SARAYBURNU CAMİSİ’NDEN CANLI YAYIN

Cumhuriyet döneminde kesme taştan kapı mimarisi Sivas Divriği Ulu Cami genel mimari Şehzadebaşı tarzında Giresun Eynesil taşından yapılan Bulancak Sarayburnu Camisi’nde www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com an itibari ile canlı yayında:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2466649483523382&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

GİRESUN VALİMİZE VAKIFLAR MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELİMİZ İLE BAŞARILAR DİYORUZ

09.08.2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun Valisi olarak atanan Sayın Mehmet Fatih Serdengeçti’ye İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iltav.com kültür hizmeti olarak çektiğimiz TGRT Belgesel TV ve birçok tv kanalında her gün yayınlanan Devri Alem Belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak vakıflar medeniyeti tarihi belgesellerimiz ile tekrar hoş geldin diyor başarılara diliyoruz.

VAKIFLAR MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELLERİMİZ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GİRESUN VALİLİĞİ’NE

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci ve 3’üncü maddeleri gereğince İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü iken Giresun Valisi olarak atanan yeni Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 21 Ağustos Pazartesi günü Giresun Valisi olarak görevine başlamıştı

YENİ GİRESUN VALİSİ’NDEN İLK AÇIKLAMA

Giresun Valiliği önünde il protokolü ve tören mangası tarafından karşılanan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, karşılama töreninin ardından Valilik Makam katına çıkarak basın mensuplarına duygu ve düşüncelerini aktaran bir konuşma gerçekleştirdi.

Giresun’a atanmaktan büyük onur duyduğunu söyleyen Vali Mehmet Fatih Serdengeçti “Aziz Giresunlular, çok saygıdeğer Giresunlu hemşehrilerim, ilimiz protokolünün çok değerli mensupları, kıymetli mesai arkadaşlarım ve basınımızın güzide mensupları;

Son Valiler Kararnamesi ile atanmış olduğum Giresun Valiliğinin karşılama programına geldiğiniz ve ilgi gösterdiğiniz için hepinize teşekkürü borç biliyorum.

Öncelikle bu görevin ne kadar onurlu ve sorumluluk gerektirdiğinin farkındayım. Bu noktada beni bu göreve layık gören, itimat gösteren ve bu konuda görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’ye ve Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya Beyefendi’ye şükranlarımı sunuyorum.

Bu onurlu görevi yürütürken önemli bir sorumluluk aldığımın farkındayım. Bu noktada özellikle her zaman ifade ettiğimiz ve mefkure olarak sembolleştirdiğimiz ‘Ey oğul! İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.’ mefkuresinden ilham alacağız ve aynı zamanda köklü medeniyetimizin manevi mimarları olan Mevlâna, Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre’nin hâl diliyle vatandaşlarımızla hemhal olmaya çalışacağız, gayret göstereceğiz.

Hani, şairin söylediği gibi ‘Şehitler Tepesi boş değil, toprağını Kahramanlar bekliyor…’ misali; biz, Giresun gönüllülerinden oluşan 42. ve 47. gönüllü alaylarının yani Millî Mücadele dönemi destansı kahramanlarına, Şehit ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Şehit ve gazilerimiz bu yolda baş tacımız olacaktır. İnşallah, ruhları şad olsun ve yine fakir gurebanın bekçisi olmaya gayret göstereceğiz hep birlikte.

Giresun’umuzun sosyal ekonomik gelişimi ile ilgili olarak da tüm ortaklarımızla, paydaşlarımızla, tüm arkadaşlarımızla titizlikle çalışacağız. Çok saygıdeğer basın mensuplarımız, sizlerle de Giresun’umuz için Giresun merkezli açık diyalog kuracağız, İnşallah. Bu noktada ilginize çok teşekkür ediyorum. Rabbim utandırmasın İnşallah, Allah yâr ve yardımcımız olsun.” sözleriyle duygularını dile getirdi. (Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/amp/turkiye/yeni-giresun-valisi-mehmet-fatih-serdengecti-kimdir-nereli-kac-yasinda-mehmet-fatih-serdengecti-hangi-gorevlerde-2107225)

YENİ GİRESUN VALİSİ KİMDİR

1973 yılında Ordu / Korgan ‘da doğan Mehmet Fatih Serdengeçti, ilk ve orta eğitimini Ordu ‘da, lise eğitimini Giresun Atatürk Lisesinde tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde başladığı lisans eğitimini 1995 yılında tamamladı. 1996 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak, Kaymakamlık mesleğine başlayan Serdengeçti, Ordu/Ünye Kaymakam Refikliği, Kütahya/Şaphane Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. 1997-1998 yıllar arasında İçişleri Bakanlığı tarafından eğitim amaçlı gönderildiği İngiltere MLS Collage Üniversitesi’nde dil eğitimini tamamlayan Serdengeçti, Yüksek Lisans eğitimini ise 2000 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır.

2000 yılında Kastamonu/Seydiler Kaymakamlığına atanmasını müteakiben; Elazığ/Ağın, Sivas/Yıldızeli, Samsun/19Mayıs, Kütahya/Emet, Amasya/Merzifon‘da Kaymakam olarak görev yaptı.

2015 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne Daire Başkanı olarak atanan Serdengeçti, 2017 yılında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı, 2018-2020 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı (V),2020-2023 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.

10 Agustos 2023 tarih ve 2023/376 karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Giresun Valisi olarak atanmıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Serdengeçti; iyi derecede İngilizce bilmektedir. (Kaynak: http://www.giresun.gov.tr/ozgecmis

GİRESUN’DA VAKIF MEDENİYETİ RUHU VE VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİ

Fındığın başkenti, kirazın anavatanı olarak tanınan Giresun bölgesi Osmanlı arşiv belgelerinde vilayeti Çepni olarak bilinmekte. Selçuklu döneminde 1071 Malazgirt zaferinin kazanılmasında çok önemli görev üstlenen Danişment Melik Ahmet Gazi’nin Tokat Niksar’ı başkent yaparak Danişmentliler devletinin yakılmasından sonra Danişment Gazi’nin torunları tarafından kurulan Bayramlı Hacıemiroğulları tarafından Giresun bölgesi fethedilip Türk İslam kültürüne kazandırmış. Kurulan vakıflarla Hacıemiroğlu Süleyman Bey’in 1397’de Ordu ve Giresun bölgesini fethederek vatan haline getirmişti. Bölgenin en eski vakıflardan biri de Cimidede Vakfı’dır.

ORDU GİRESUN FATİHİ VE CİMİDEDE VAKFI BELGESELİMİZ

Ata dede memleketim Giresun’da bu kez Vakıf Medeniyeti tarihimizi Araştırıp belgeselleştiriyoruz. İşgal ve yok edilmesine rağmen Giresun’da halen birçok Vakıf eserimiz var. Birçok yeni Vakıflar kurulmuş ve kurulmaya devam ediyor.

GİRESUN SARAYBURNU CAMİSİ’NDEN CANLI YAYIN

Cumhuriyet döneminde kesme taştan kapı mimarisi Sivas Divriği Ulu Cami genel mimari Şehzadebaşı tarzında Giresun Eynesil taşından Vakıf ruhu İle yapılan Bulancak Sarayburnu Camisi’nde www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com an itibari ile canlı yayında

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2466649483523382&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

GİRESUN PİRAZİZ ŞEYHLİ KÖYÜ YILDIRIM BEYAZİT VAKFI KÜLLİYESİ’NDEN CANLI YAYIN

Anadolu’da Vakıf kültürümüzü araştırıp belgesel çekmeye devam ediyoruz. Piraziz’de Giresun’un manevi kurucularından Yıldırım Beyazıt Vakfı şeyhli köyündeki Vakıf medeniyetimizin belgeselini çekip Şeyh İdris Vakıf Camisi imam hatibi ile belgesel söyleşi yaptık. Bölgeye Vakıflar kurarak vatan yapan atalarımız başta olmak üzere şehitlerimiz ve depremde vefat edenlerin ruhları İçin Mart 2023 tarihinde diktiğimiz meyve fidanları İle ilgili belgesel çektik.

CANLI YAYIN

https://fb.watch/mEbgz3EaBF/?mibextid=qC1gEa

FİDAN DİKME KAMPANYASI

PİRAZİZ ÖĞRETMEN EVİNDEN CANLI YAYIN

Ordu ve Giresun bölgesi tam bir Vakıf şehridir Selçuklu Osmanlı ve Türkiye cumhuriyeti döneminde kurulan Vakıflar yerinde araştırıp belgeselini çekiyoruz. Giresun’un Piraziz ilçesi Giresun’da ilk cami ve medresenin yapıldığı yerlerden bir tanesi. Piraziz’in hemen yanında Ordu Giresun Havalimanı’nın kurulduğu Gülyalı ilçesinin (HAYRIN VE VAKFIN BABASI ANLAMINA GELEN ) tarihi adı EBÜLHAYIR’dır.

Giresun’a her gidişimde adına Yıldırım Beyazıt tarafından adına Vakıf kurulan Şeyh İdris türbesinin bulunduğu Piraziz Şehli köyündeki tarihi köy konağında faaliyet gösteren. öğretmen evinden kalmakta son gidişimde buradan yaptığım. canlı yayını paylaşıyorum

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=823722242719283&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

FINDIK BAHÇELERİ ŞENLENDİ BAHÇELER CANLANDI.

ATA DEDE EMANETİ FINDIK BAHÇELERİNDE FINDIK TOPLANIYOR.

FINDIK BAHÇELERİNİ DİKEN ATA VE DEDELERİ RAHMET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=985894692455193&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİ İLE SİZLERİ BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com ve Kültür bakanlığı işbirliği ile çektiğimiz Türkiye’de ilk Fındık Belgeseli olan ve halen birçok TV kanalında yayınlanan Vatan Yahut Fındık Belgeselimizde fındığın tarihi ve kültür hayatımızdaki yeri belgesel görüntülerle ekranlara geliyor.

VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİ

VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİ SİNEVİZYON

VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİ GALASI

Giresun valilerimizden Harun Sarıfakıoğlu himayelerinde Giresun Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz Vatan yahut Fındık Belgeseli gala gösterimi:

GİRESUN ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ DİKMEN MAHALLESİNDEN www.devrialem.tv CANLI YAYIN

Soğukpınar Beldesinin Tarihi

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/995739075079133/?d=n&mibextid=qC1gEa

FINDIK BAHÇESİNDEN CANLI YAYIN

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi www.iktav.com ve başta TGRT belgesel tv olmak üzere bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak Selçuklular döneminde Emiroğulları beyliğine bağlı nahiye merkezi olan Soğukpınar beldesi Dikmen köyü Karakışla Mahallesi evliyayanı Fındık bahçesinde Fındık toplama anından gerçekleştirdiğimiz canlı yayını paylaşıyoruz:

CANLI YAYIN

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=324528296677498&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

FINDIK TÜRKÜSÜ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VE TARIM ORMAN BAKANINA AÇIK MEKTUPKurtuluş Savaşı’mızın dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi ve 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesidir. Bu bölgeleri gezip görmek araştırma yapmak gerekiyor. Bu bölgede yaşanan İngiliz destekli Yunan mezalimini araştırmak gerekiyor. Tarihi,  tarihin yaşandığı yerde görmek gerekiyor. Geçtiğimiz yıl, 30 Ağustos Zafer bayramını zaferinin yaşandığı Afyon ve Kütahya bölgesinde belgesel çekerek geçirdim. Savaş meydanlarını dolaştım, unutulmuş terkedilmiş Afyon Kolonkaya bölgesinden canlı yayınlar yaptım. Bu yıl 30 Ağustos Zafer bayramını Kurtuluş Savaşı’na iki gönüllü alay gönderen Giresun bölgesinde belgeseller çekerek Zafer haftasını kutluyorum.

KAFKAS CEPHESİ HATŞİT SAVUNMASI’NDAN KURTULUŞ SAVAŞINA GÖNÜLLÜ GİDENLER

Kurtuluş Savaşı’nda Giresun ve Kocaeli bölgesi çok önemli görevler yapmış Giresun’dan iki Gönüllü Alay Kurtuluş Savaşı’na katılmış, Sakarya Zaferi ve Afyon bölgesinde destanlar yazmış. Stratejik önemi alan Haymana mangal dağının alınması ve Afyonkarahisar dede sivri tepesinin alınmasında yüzlerce gönüllü Giresunlu şehit olmuştur. Bu konuda hazırladığım belgesel başta TGRT olmak üzere birçok TV kanalında yayınlanıyor.

50 yıla yakın gazetecilik ve belgeselcilik yaptığım Kocaeli bölgesi, Kurtuluş Savaşı’na Kocaeli grup komutanlığı olarak katılmış. Kuruluş Savaşı’nın son kurşununu 18 Eylül 1922’de Balıkesir Bandırma’nın kurtuluşunda 81 Kocaelili şehit olmuştur.

GİRESUN GÖNÜLLÜ ALAYI

KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI MESİRE ALANI’NDAN CANLI YAYIN

1916 yılında dönemin Giresun Orman Bölge Müdürü ve orman genel müdür yardımcısı değerli devlet adamı Mustafa Özkaya Bey ile Kafkas Cephesi Harşit Savunması’nın yapıldığı Tirebolu Harşit bölgesinde araştırma yapmıştık. Harşit ırmağı kenarında terk edilmiş orman ve bakanlığına ait taşocağı alanını Kafkas Cephesi şehitler mesire alanı olarak düzenlenmesine karar verilmiş, halen çalışmalar devam ediyor.

30 Ağustos Zafer bayramının 101. yıl dönümünde Giresun Tirebolu Harşit ırmağı kenarından ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN GİRESUN TİREBOLU HARŞİT IRMAĞI KAFKAS CEPHESİ 100. YIL ŞEHİTLER MESİRE ALANINDAN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak yaptığımız canlı yayını sizlerle paylaşmak istiyorum:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=295535156404148&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

30 Ağustos Zafer bayramı dolayısı ile belgesel çekimi yaptığım Orman Genel Müdürlüğü’müzün şehitlere vefa mesire alanı Harşit Savunması şehitliğinin en kısa zamanda tamamlanıp hizmete açılmasını istiyor. Daha önce burada hazırladığım belgeselleri sizlerle paylaşıyorum:

https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/her-g%C3%BCn-sabah-saat-07-de-yay%C4%B1nlanan-devri-alem-belgesel-tv-program%C4%B1m%C4%B1z-da-an-iti/337746444164204/

https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/giresun-har%C5%9Fit-irma%C4%9Findan-tarih-akar-her-g%C3%BCn-bir-%C3%A7okntb-kanal%C4%B1nda-yay%C4%B1nlanan-dev/3346851502272509/

30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesine 101. yıl önce KURTULUŞ SAVAŞINA 42 ve 47. İKİ GÖNÜLLÜ ALAY GÖNDEREN GİRESUN’DAN torunum Asım Eymen ile şehit dedem İbrahim adına yapılan caminin bulunduğu Soğukpınar beldesi Dikmen köyü Gıran mahallesinden kutluyoruz.

GÖNÜLLÜ GİRESUN ALAYLARI BELGESELİ

İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com kültür hizmeti olarak www.sakaryazaferi.com ve www.kurtulussavasiarsivi.com sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çektiğimiz, başta TGRT Belgesel TV olmak üzere birçok TV kanalında yayınlanan KURTULUŞ SAVAŞI’NDA GÖNÜLLÜ GİRESUN ALAYLARI belgeselimiz ile baş başa bırakıyorum:

http://www.ismailkahraman.net/?p=367

ZAFER BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

30 Ağustos Zafer bayramımızı şahsım ve yayın kuruluşlarımız adına kutluyor, aziz şehitlerimiz başta olmak üzere tüm ata dede ve geçmiş ecdadımızı rahmet minnet ve şükranla anıyorum.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ 100 YILINDA AFYON’DAN YAZDIĞIM YAZILAR

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Büyük Taarruzun 100.Yılın da Milli Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanına Afyon Kolonkaya Şehitliğinin perişan hali ve sahipsizliği ile ilgili mektubunuzu bir kez daha www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com da yayınlıyoruz.

Devlet ve millet olarak Kurtuluş Savaşı Afyon Kolonkaya Cephesi Şehitlerine Vefa Borcumuzu Ödemeliyiz diyoruz.

Milli Savunma Bakanına Kolonkaya Şehitliği Mektubu

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4696&t=makale

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4681&t=makale

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4679&t=makale

Kurtuluş Savaşının son kurşunu Balıkesir Bandırma’nın 18 Eylül 1921’de kurtuluşunda atan ve 1921 yılında kurulan Kocaeli Gurup Komutanlığı erlerinden şehit olanlarının isim listesini yayınlıyoruz:

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4814&t=makale

* * *

Belgesel Tadında 30 Ağustos Zafer Bayramını Kutluyor Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz

30 Ağustos Zafer Bayramı Anısına Tarihi Kültür Hizmeti www.kurtulussavasiarsivi.com Web sayfamızı tarih ve kültür araştırmacılarının hizmetine sunuyoruz.

Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 100. Yılın da Aziz şehitlerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyor, Malazgirt’ten Kurtuluş Savaşına belgeselimizi sizlerle paylaşıyoruz

Kurtuluş Savaşı Arşivi Web Sayfamız Araştırmacıların Hizmetinde

30 Ağustos Zafer Bayramı anısına İlim Kültür Tarih Araştırmaları merkezi İKTAV tarafından kültür ve turizm bakanlığı telif hakları genel müdürlüğü katkıları İle gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kültürümüzün hizmetine sunuldu.

www.kurtulussavasiarsivi.com Web Sayfası Araştırmacıların Hizmetinde Kurtuluş Savaşı dolayısı ile hazırlanan www.kurtulussavasiarsivi.com içeriğiyle zengin web sitesini incelemek için tüm kamuoyu ve medya kuruluşlarının ilgi ve bilgisine sunuldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İKTAV tarafından kurulan Kurtuluş Savaşı dolayısı ile hazırlanan içeriğiyle zengin web sitesini incelemek için sizlere sunuyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesi ile İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı tarafından hazırlanan Sakarya Meydan Muhaberesi ve Büyük Taarruz ile ilgili tarihimizde önemli yere sahip olan bu günleri arşiv belgesel ve kitap niteliğinde kamuoyuna açık olarak web sitesinde hizmete sunulmaktadır.

Darıca’da İstiklal Marşı Töreni ve Kültür Bakan yardımcısı gibi birçok etkinlik bulunmakta. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli projelerinde olduğu http://www.kurtulussavasiarsivi.com/ sitesi siz değerli okurların incelenmesini bekliyor Birçok Kitap Mevcuthttp://www.kurtulussavasiarsivi.com/ sitesinde belge ve arşiv niteliği sağlayacak birçok kitap bulunmakta. Bu kitaplar tarihimize ışık tutmakta olup gelecek nesillere aktarılmak için hazırlanmıştır. Bu kitaplar ise ; Sakarya Nehri’nden Tarihimiz Akar

http://www.kurtulussavasiarsivi.com/blog/2022/04/25/sakarya-nehrinden-tarihimiz-akar/

http://www.kurtulussavasiarsivi.com/blog/2022/04/14/gonullu-giresun-alaylari/

http://www.kurtulussavasiarsivi.com/blog/2022/02/14/sehitlere-vefa-sakarya-meydan-muharebesi/

http://www.kurtulussavasiarsivi.com/blog/2022/02/14/sakarya-meydan-muharebesi-tarihi-milli-parki-gezi-rehberi/

Belgesellerle Kurtuluş Savaşı İnternet sitesinden birbirinden yararlı ve önem arz edecek 30 Ağustos Zafer Bayramı’na, Sakarya Meydan Muhaberesi ile ilgili belgeseller birer arşiv niteliğinde olup geçmişe tanıklık geleceğe ise ışık tutmaktadır.

Sadece tarihi belgeseller olmamakla birlikte Kültür Bakan Yardımcısı ile söyleşiler ile birebirinden renkli içeriklerde mevcut:

http://www.kurtulussavasiarsivi.com/blog/category/belgeseller/

İstiklal Marşı Ruhu, Darıca, Çayırova, Dilovası belediyelerince İKTAV ile ortaklaşa hazırlanan İstiklal Marşı ruhu sosyal sorumluluk projesi http://www.kurtulussavasiarsivi.com/ web sitesinde yansıtılmaktadır. İstiklal Marşı ruhu yakalamak için linke tıklayınız ve web sitesini inceleyiniz

http://www.kurtulussavasiarsivi.com/blog/2022/02/14/dilovasi-istiklal-marsi/

CANLI BELGESEL SÖYLEŞİLER İLE GİRESUN’DAN DEVRİ ALEM

Dört yıl önce hakka yürüyen anamın “Oğlum her yıl köyüne gel, evinin ocağını tüttür, fındık bahçelerine bakım yap, mezarlarımızı ziyaret et“ vasiyetini yerine getirmek için 1960 yılında doğduğum 13 yaşına kadar çok güzel çocukluk günlerimin geçtiği Giresun’un Espiye ilçesi Soğkpınar beldesi Dikmen köyüne geldim. Köye geldiğimde gazetecilik ve belgeselcilik yapmayacağım diye karar almama rağmen meslek aşkı ve en önemlisi tarihe not düşüp zamana noterlik yaparak yeni nesil medyaya ayak uydurup canlı haber ve makale yayınlamaya devam ediyorum.

Bu gün sizlere farklı bir canlı makale sunmak istiyorum. Ülkemiz büyük bir ekonomik sıkıntı içinde. Hayat pahalılığı var gençlerimizin her bakımdan büyük sorunları var. Ülkemizin ekonomik sıkıntıdan kurtarmanın yolu bana göre israf ekonomisini terk edip üretim ekonomisine geçmek her şeyi devlet babadan beklemeyip kendimiz bir şey yapmak için çalışmak ve kendi sahamızda üretim yapmaktan geçiyor. Gençlerimiz her bakımdan büyük sorunlar yaşıyor. Gençlere umut vermek için onları köylere ata dede memleketlerine götürüp geçmişte köylerde yaşanan hayatı anlatmak, tarih ve kültür bilinci vermek, gençlerimizin modelini yüksek tutup umutlandırmak, köylerde yaşadığımız çocukluk anılarımızı yerinde göstermek ve birlikte yaşamak başarılı ve müteşebbis gençlerle tanıştırmak gerekiyor.

KÖYÜMÜN 800 YILLIK TARİHİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ’NDEN EMEKLİ EĞİTİMCİ YAZAR AHMET GÜRSOY,  DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN 800 YILLIK TARİHİNİ www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA ANLATTI

https://fb.watch/mN9bInug7E/?mibextid=Na33Lf

VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİ ÇEKİMLERİ YAPARKEN BÜYÜK DESTEK VE YARDIMLARINI GÖRMÜŞTÜM

İKTAV KÜTÜPHANEMİZE KİTAP HEDİYE ETTİ

DEĞERLİ ARKADADAŞIM EĞİTİMCİ YAZAR BELGESEL YÖNETMENİ SENARİST AHMET BEY KÜTÜPHANESİNDEKİ KİTAPLARIN BİR KISMINI İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ www.iktav.com KÜTÜPHANEMİZE HEDİYE ETTİ.
KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİYOR BAŞARILAR DİLİYORUZ.

ÖRNEK BİR ÜRETİCİ İSMAİL KARAN

Ülkemiz örnek alınacak müteşebbis insanlarımız ile kalkınır. Giresun’un Espiye ilçesi soğkukpınar beldesi Dikmen köyü Karakışla mahallesinden rahmetli Ahmet Çavuş oğlu İsmail Karan, eşinin verdiği fikir ve destekle köyde büyükbaş hayvan bakıp sütü ile tavuklarının yumurtasını satıyor. Evinin önüne kurduğu küçük bir serada organik olarak her türlü sebzeyi yetiştirip köyde yaşayanlara taze taze satıyor; ata dede evini yıkmadan koruyup diğer insanlara örnek oluyor. Örnek alınacak çiftçi ismail Karan www.gebzegazetesi.com canlı yayın da önemli bilgiler verdi:

https://fb.watch/mN8UITYLFn/?mibextid=Na33Lf

Rahmetli Hasan abimin oğlu Hüseyin ile birlikte İsmail Karan’ı ziyaret edip kendisinden bilgi aldık:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid034eXqb7Q81MuXSPLjEGt7XjoyzZZmVaNYMh7d6Fzz6je1FpmtaVEN6qdFjXEB1rn7l&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

YAYLALARDAN CANLI YAYINLA BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM

AN İTİBARİ İLE GİRESUN’UN ESPİYE İLÇESİ SOĞUKPINAR BELDESİ DİKMEN KÖYÜ TARİHİ 800 YILLIK GEÇMİŞİ OLAN YALAKOBA KARAOVACIK YAYLASINDAN www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=977815063476041&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=977815063476041&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

https://fb.watch/mMxyIeb2aw/?mibextid=Na33Lf

ÜRETİP İSRAF ETMEDEN KALKINIRIZ

NİĞDE’DEN GİRESUN’A DONDURMANIN HİKAYESİ www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA

Geleceğin dondurmacım markasını kuracak genç müteşebbis ile belgesel söyleşi

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/1495713187864180/?vh=e&mibextid=Na33Lf

GEÇMİŞE VEFALI OLMAK

Ankara Giresun Vakfı yönetim kurulu üyesi Bilal Doma, www.gebzegazetesi.com canlı yayınında Tirebolu gölazı tarihi ile ilgili bilgi veriyor:

https://fb.watch/mN8cX3jeEl/?mibextid=Na33Lf

Evet gazetecilik ve belgesekcilik görevimizi köylerde, dağlarda ve yaylalarda  en iyi şekilde yapmaya, zamanı israf etmeden belge bilgi ve arşiv bırakmaya devam edeceğiz. İsrafın yerini üretim almalı, kaynaklarımızı verimli kullanmalıyız.

GİRESUN’UN İLK CAMİLERİNDEN 800 YILLIK ESPİYE KARAOVACIK YAYLASI VAKIF CAMİSİ YIKILIYOR

Oğuz Türklerinin Çepni boyu Kürtün aşireti tarafından vatan haline getirilen Harşit vadisi Güvende Kazıkbel ve Karaovacık bölgesinde bulunan Giresun bölgesinin ilk camilerinden olan Osmanlı arşiv belgesinde, “Karaovacık yaylasında Kürtün kazası muzafferatından Tireboluya bağlı karaovacık da bulunan Karabeyzade Hasan ağa Vakfı” olarak geçen tarihi cami ilgisizlik ve vefasızlıktan yıkılıyor. Giresun valimiz, milletvekilleri ve Giresun kamuoyunu Giresun’un ilk camilerinden olan tarihi arşiv belgelerinde vakıf olarak geçen tarihi camiyi yıkılıp yok olmaktan kurtarmaya ve sahip çakmaya davet ediyorum:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2659036987584225&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

800 YILLIK TARİHİ KARAOVACIK YAYLASINDAN CANLI YAYINLAR İLE BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM

Oğuz Türklerinin Çepni boyu tarafından 800 yıl önce kurulan Giresun Espiye karavacık yaylasının canlı şahitlerinden Karabacık yayla pazarının ilk esnaflarından kurugeriş köyünden 82 yaşındaki Hayri Danacı www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com canlı yayında belgesel tadında söyleşi yapıyoruz.

CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=668703128654849&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

GEBZE GAZETESİN DE YAYINLAN HABER

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=52786

KARAOVACIK YAYLASI BELGESELİ

Anadolu Vakıf Medeniyeti ile yüzlerce yIl önce vatan haline geldi. Giresun bölgesinde çok önemli Vakıflar kuruldu. 

Tarihi Karaovacık Camisi de bir Vakıf eseridir Tarihi karaovacık yaylası İle ilgili önemli bir Araştırma yapan Tarihçi yazar ve eğitimci Mevlüt Kaya beye teşekkür eder ediyor Karaovacık tarihi ile ilgili yaptığı araştırmayı sizlerle paylaşıyoruz.

KARAOVACIK YAYLASINA DAİR TARİHSEL BİR NOT

Giresun’un ilçelerinden Eynesil-Yağlıdere arasındaki geniş havzanın yayla ve obalarının önemli bir toplanma, alışveriş ve geçiş noktası olan Karaovacık, yöre kültüründe önemli bir yeri olan 2528 rakımlı Ahılbaba/Halbaba Dağı’na da geçit veren geçmişi oldukça eski bir yayladır. Etrafının saran obalar, dağ eteklerine kurulmuş ise de Karaovacık merkezi düzlükten oluşmaktadır. Karaovacık merkezi; Eynesil, Görele, Tirebolu, Yağlıdere ve özellikle bağlı bulunduğu Espiye yaylacılarının hayvancılığa bağlı ticarî ilişkilerinde bir şekilde yollarının kesiştiği bir uğrak yeri olagelmiştir. Karaovacık yaylasının geçmişini aydınlatacak pek fazla yazılı kaynak veya belge olmasa da geniş bir bölgenin yaylacılık belleğinde yer tutmuş olması, buranın yöre tarihi açısından önemli olduğunun bir göstergesidir. Geleneksel yayla şenliklerinin düzenlendiği bu yayla, Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren sayısız otçu göçü (=ot göçü)ne tanıklık etmiştir.

Devlet Arşivleri’nden edindiğimiz 1836 yılına ait bir belgeyi burada ele alarak Karaovacık hakkında bilgileri paylaşacağız. Böylelikle halk arasında nadir de olsa bilinen ve daha önceki zamanlarda derlemelerimizden elde ettiğimiz kayıtlarda “Karaovacık adının nereden geldiği” hususundaki bilgileri yukarıda zikredilen belge ile kısmen doğrulamaya çalışacağız. 1836 tarihli belge, Evkâf-ı Humayun’a ait bir telhis belgesidir. Konusu ise “Kürtün kazası muzafatından Tirebolu’ya bağlı Karaovacık’ta bulunan Kara Beyzade Hasan Ağa Camii hitabetinin Nebi b. Hüseyin Halife’ye tevcihi”dir. Belgenin çevirisini aşağıda naklediyoruz:

“Evkaf-ı Humayun Nazırı Devletlü Efendi muktezasını ilam eylesün deyu buyruldu

Fî 8 Sa sene 252

Telhîs
Ma’ruz-ı bendeleridir ki
Nezaret-i Evkâf-ı Humayun’a mülhak evkaftan Kürtün kazası muzafatından nefs-i Tirebolu tevabiinden Karaovacık nam mahallinde vaki Karabeyzade Hasan Ağa nam sahibü’l-hayrın bina eylediği cami-i şerif vakfından olmak üzere yevmî bir akçe vazife ile hitabet cihet-i mutasarrıfı Hüseyin bin Nebi Halifenin vefatı vukuuyla mahlûlünden erbab-ı istikanından sulbî oğlu Nebi Halife tevcihen kaza-i tasdir naibi sulbi çakerine havale buyurulan işbu ilâmında istida eder cihet-i mezkûr müteveffayı merkumun elyevm uhdesinde olacağı derkenardan müsteban olmakla bu surette cihet-i mezkûr babası müteveffa merkumun mahlûlünden ber mucib-i nizam bi’t-takî bila kusur edayı hizmet etmek ve terk ve tekâsül eder ise refiinden ahire verilmek şartıyla oğlu merkume ba-hatt-ı hümayun-ı şevket-makrun-ı şahane ve barü’us-ı hümayun tevcih ve yedine kaleminden beratı ita olunmak babında emr u ferman-ı hazret-i men-lehü’l-emrindir.

(Mühür Mehmed Hasib)

Der-i devlet mekine arz-ı dai-i kemine oldur ki Kürtün kazası muzafatından nefs-i Tirebolu tevabiinden Karaovacık nam mahallinde vakî eshab-ı hayratdan Veli Beyzade Hasan Ağa nam sahibü’l-hayrın bina ve ihya eylediği cami-i şerifinde yevmî bir akçe vazife ile hatib olan Hüseyin bin Nebi fevt olup yeri kalî ve hizmet-i lazimesi mu’tell kalmakla yerine erbab-ı istihkaktan müteveffayı mezburun sulb-i oğlu Nebi bin Hüseyin ber-vechde lâyık ve mahal ü müstehak olmakça cihet-i mezbureyi vazife-i mersulesiyle babası fevtinden oğlu Nebi nam daîleri üzerine tevcihe ve yedine bir kıta berat-ı şerif-i âlîşân sadaka ve inayet ihsan buyurulmak istirhamında vaki’ül-hâl bi’l-at-temasî paye-i serîr-i âlâya arz ve îlâm olundu bakî emr hazreti men lehül emrindir harren fil yevmüs-salis min şehri Muharremül-haram sene isna ve hamsîn ve miateyn ve elf.

52 sa 18
El-abdu’d dâî li’d devleti’l aliyyül Osmaniyye
İbrahimü’l- el-müvellâ-yi halâfe bi-kaza-i Tirebolu” (BOA, 01598 00093 001 01).

Belge, içerik olarak kısaca; 1836’da Karaovacık’taki Karabeyzade Hasan Ağa’nın yaptırdığı caminin hatibi Hüseyin bin Nebi Halife’nin vefatı üzerine, hitabet görevinin oğlu Nebi b. Hüseyin Halife’ye verilmesiyle ilgilidir. Ancak belgede geçen ve camiyi yaptıran sahibü’l-hayrın “Kara Beyzade” namı ile benzeşen –ancak gerçeği yansıttığına dair kanıt bulunmayan- halk arasında Karaovacık’ın ad kökeninin “Karabeycik”ten geldiğine dair anlatının bulunması dikkat çekicidir:
Bir görüş olarak, 1836’da Karaovacık olarak kayıtlara geçmiş olan yaylanın merkezindeki geniş düzlüğün ova tanımlamasına uyacak büyüklükte olmaması onu “ovacık” (Karaovacık) yapmış olabilir. “Kara” ovacık denmesi de muhtemelen toprağının rengi, düzlüğünden karın çabuk kalkmaması, soğuk havası ve bunlara bağlı olarak bu merkezde tarımsal verimin düşük olması ile ilgilidir.” (Mevlüt Kaya, Çepniler, İst. 2011, s. 352).

Espiye Karaovacık Yaylasının 800 yıllık Tarihi ile ilgili Araştırma Yazım

44 yıldır araştırmacı gazeteci ve belgeselcilik yapıyorum. Dünyanın 80 ülkesin de ve Türkiye’nin tamamına yakın bölgesinde araştırma Yazıları yazan ve belgeseller çeken gazeteci ve belgeselci olarak bu yıl da ata dede memleketim dünyaya geldiğim çocukluk yıllarımın geçtiği köyüm beldem ve yaylamla ilgili araştırmalar yapıyorum. Sizleri önce Anadolu’ya geldiğimiz belgesel tadında Türkistan coğrafyasına götürmek istiyorum.

https://www.youtube.com/watch?v=Qqlvz0tYVFoGiresun

Espiye ilçesi tarihi kara ovacık yaylasın dayım cuma namazımızı yapım tarihi bilinmeyen ve yeni cami yapılmak üzere yıkılmasına karar verilen ve yıkımı son anda dönemin Giresun valilisi merhum Ali Haydar Öner tarafından durdurulan tarihi karaovacık camisinde kılıp 800 yıl önce buraları vatan yaparken şehit olan tarihi Kürtün şehitliğini ziyaret ederek Fatiha okudum Kürtün şehitliğine garibanlar Mezarlığı kitabesi yazılması kültür ve medeniyet tarihimiz adına utanç verici.

KOCA OCAK YAYLASI NASIL KARABACIK OLDU

Oğuz Türklerinin Çepni boyun Dan Kürtün aşireti ilk kez İpek Yolu ile Malazgirt zaferinden önce bu günkü Gümüşhane’nin Kürtün bölgesine gelip yerleşerek Kadırga Kazıkbeli Güvende Karaovacık yaylalarını kurmuşlar muhtemelen tarihteki adı bölgeyi vatan yapan Horasan ereni (Koca Ocak Türbesi ) inden adını alıp zamanla cümle bozulduğu için halk dilinde Karabacık a dönüşmüş Karaovacık yaylası tarih boyu önemini koruyor bir zamanlar Tirebolu kaymakamlığın yazlık Konağı bu bölgede konak düzünde bulunuyordu.Oğuz Türklerinin Çepni boyu ile ilgili www.iktav.com olarak hazırladığımız belgesel sinevizyonu sizlerle paylaşıyorum.

TÜRBELERE OCAK DENİR

Çepni Türklerinde Türbelere ocak denmekte benim yalak oba yaylasına hakim tepede Pir Ali Şeyh Türbesinin bulunduğu yere halen ocak yanı deniyor ve ziyaretler yapılıyor. Pir Ali Şeyh sözünü de kısaltıp kestirmeden Pıralışık demişiz. Bugün yeri bilinmese de Karaovacık yaylasının en eski mezarlığı Koca ocak türbesi etrafındaki Tarihi Kürtün şehitliğinde bu bölgeleri 800 yıl önce bizlere vatan yapan dedelerimiz ve ecdadımız yatıyor. Dedesine ve ecdadına gariban diyen tarih bilincinden yoksun bir toplum olduk.

AHİ BABA DAĞI AHIL BABA DAĞI OLMUŞ

Kültür tarihimizde çok önemli yeri olan üç bin metre zirvesi ile yaylalarımızın manevi abidesi olan Karaovacık Güvende ve Kazıkbeli yaylalarına hakim ağustos ayında bile zirvesinden karların eksik olmadığın kardeş anlamına gelen Ahi Baba dağına kestirmeden cümleyi bozarak Hal baba ve Ahıl Baba Dağı demiş hiç bir araştırma yapmamışız. Bugün hastane de tedavi gören 100 yaşına merdiven dayamış Emine Anam, “Oğlum biz her yıl yaylaya geldiğimizde Ahıl baba dağının zirvesine çıkmak için bir çok obanın insanı ile birlikte katırlarda ve yaya olarak Ahıl baba dağına gider dua ederdik” diyordu.

SİNSİ OYUNLARI TARİH BİLİNCİ İLE BOZALIM

Bugün bu bölgeler üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. PKK teröristleri doğu karadenizi hedef aldı. Pontos lobisi ve Yunanistan’daki Pontos derneklerinin destekleri ile Pontos devleti hayali kuruyor. Avrupa Birliği ve Alman vakıfları destekli bazı kişi ve kuruluşlar bölgede Alevi ayrımcılığı peşinde. Çepniler hem ehli sünnet ve hemde ehli beyti seven bu inanç ve geleneği Türkistan ve Horasan’dan 800 yıl önce buralara getiren insanımızın kafasını karıştırmaya çalışanlar Kaşgarlı Mahmut’un 1000 yıl önce çepnilerle ilgili Dîvânu Lugâti’t-Türk de yazdığını okusunlar. Yaş 60’a merdiven dayadı, hiç kimse ilgilenmese de bu bölgelerin tarihini araştırmaya devam edeceğim. Üzülerek söylemek gerekirse bizler tarih kültür gelenek göreneklerimizi araştırmıyor. Bu güzel vatanı canları ve kanları ile bize emanet eden dedelerimizi araştırıp önem vermiyor. Üstelik manevi tapu senedimiz olan mezarlarına gariban mezarlığı deyip geçiyor. Mezarlıklarının dibinde yayla şenliği adı altında kemençeler çalıyor türküler söyleyip horonlar oynuyoruz. Buna da belediyelerimiz öncülük ediyor, yazık gerçekten çok yazık.

KARAOVACIK YAYLASINDA 5 YIL ÖNCEKİ ANI

Dün sayfamı açtığımda Karaovacık Yaylası’nda 5 yıl önce 2 Ağustos 2014 tarihinde dönemin Espiye Kaymakamı bugünkü Kırklareli Valisi sayın Osman Bilgin Bey’in daveti ile katılıp sunuculuğunu yaptığım Karaovacık yaylası alt yapı hizmetleri açılış töreni fotoğraflarım vardı. Osman bey bölgeye önemli hizmet yapmıştı; kendisi ile Karaovacıktan telefonla görüşüp 5 yıl önceki anıları konuştuk. İnsan anıları ile Eser ve Hizmetleri ile Yaşar. (kaynak http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=3725&t=makale)

YAYLALARIN CANLI ŞAHİTLERİ İLE BELGESEL TADINDA CANLI MAKALE

Yayla deyince duygulanır aklıma o ünlü türkü gelir. Kendi kendime o türkünün sözlerini mırıldanırken çocukluk yıllarımın o güzel yayla obaları gelir. “Şu karşı yaylada göç katar katar” türküsü gönül telimi titretir. Bugünkü canlı makaleme o türkü ile başlamak istiyorum:

Doğu Karadeniz bölgesindeki yaylalarda belgesel çekimlerim sürüyor.

ESPİYE KARAVOVACIK YAYLASININ 90 YILLIK CANLI ŞAHİDİ HASAN DANACI AN İTİBARİ İLE www.devrialem.tv CANLI YAYIINDA BELGESEL TADINDA CANLI SÖYLEŞİ YAPIYORUZ:

CANLI YAYINI İZLEYEBİLİRSİNİZ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=670167218356462&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

TARİHİ KARAOVACIK CAMİSİNİN YIKILMASINI ÖNLEYEN VALİ

Yüzlerce yıl tarihi geçmişi olan Oğuz Türklerinin Çepni boyları tarafından vatan haline getirilen Giresun yayları içinde karaovacık yaylası çok önemli. Yaylanın Kürtün beyi Karamustafazade tarafından vakıf olarak yapılan tarihi cami yıkılıp yerine yeni cami yapılmak istenir. Dönemin Giresun valisi Ali Haydar Bey tarihi caminin yakılmasını durdurup yeni caminin biraz ileriye yapılmasını sağlar tarihi KARAOVACIK camisinin yakılmasını önleyen merhum Giresun valisi Ali Haydar beyi rahmetle anıyoruz.

TARİHİ 800 YILLIK KARAOVACIK CAMİSİNİN İÇİNDE BELGESEL ÇEKTİK

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2660012594153331&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

YAYLA DAĞLARINDA AKŞAM

YAYLA DAĞLARINDA AKŞAM HÜZNÜ İLE ÇOCUKLUK HATIRALARIMI www.devrialem.tv CANLI YAYINDA YENİDEN YAŞADIM

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=846723926623389&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

YÜZLERCE YILLIK TARİHİ OBALARDAKİ CAMİLERDE OKUNAN AKŞAM EZANI GÖNÜLLERİ COŞTURUYOR

YAYLA DAĞLARINDA AKŞAM VAKTİ HÜZNÜ İLE BİR BAŞKA DUYGUSAL ANLAR YAŞANIR

Müzeyyen Senar’ın 1978’de söylediği  “Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine” türküsü ile sizleri yayla dağlarında akşam hüznü ile baş başa bırakıyorum.

ANAMLA YAYLADA YAŞADIĞIM SON YAYLACILIK

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1429298903891379&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

Türkistan’dan Anadolu’ya Yayla Kültürü.ve Anamla yaylada geçen güzel günler

Yayla deyince gönlüm bir hoş olur, duygusallaşır… Geçtiğimiz hafta ebediyete intikal eden Emine Annemi, Rahmetli Mustafa babam ve Fadime halamla Yaylalarda Geçirdiğim o çocukluk günleri hatırıma gelir. İlk kez yaylaya 59 yıl önce daha 6 aylık bir çocukken çıkmışım. Rahmetli anam, “Oğlum ben seni emzirip sevdikten sonra Safiye ablanın sırtına sarıp yaylaya Fadime halanın yanına gönderdim. Sen gittikten sonra da tarlaya gidip Mısır otu yonmaya başladım. Sen gittin diye üzülüp ağladım yemek yemedim” derdi.

Anamla daha sonra yaylalarda yaşadım. 13 yaşına kadar yaylaya gider anamın yemeklerini yer, yaylada güzel vakit geçirirdim. Anam, halam ve babamla yaylada geçen o güzel günler çocukluk yılları 13 yaşından sonra köyden ayrılıp yatılı okumak üzere anaya veda edip Halam ve Babamla Espiyeye gitmek üzere hazırlanıp katıra yatak yorgan ve yastığımı yükleyip bir kaç parça elbisemi alıp anama yine beni yaylaya gönderdiği mektep yanından veda etmiştim. O güzel günler çok gerilerde kaldı

Yayla kültürü beni duygulandırır. Dünyanın dört bir tarafında belgesel çekerken yaylaları ihmal etmem, belgesellerini çekmeye çalışırım. Bizim yaylalar Anadolu yaylaları bir başka güzeldir. Her yıl bir günlüğüne de olsa yaylalara çıkar çocukluk yıllarımı yaşarım.

YAYLA HATIRALARIM

KARAOVACIK YAYLASINDA BABAM, AMCALARIM, HALAM VE ANNEMLE YAYLA HATIRALARIMI YENİDEN YAŞIYOR, YAYLALARIN CANLI ŞAHİTLERİ İLE BELGESEL TADINDA SÖYLEŞİLER YAPIYORUZ.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2659168194237771&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

YAYLANIN TADI ANA İLE OLUR

Yaylaların tadı ana ile olurmuş. Yaylanın buz gibi soğuk sularından içip insana hayat veren, ömre ömür katan çiçek kokulu havasını ciğerlerime doldurmuş, yaylayı çok sevmiş, her biri birer abide gibi duran muhteşem yayla dağlarının güzelliği ile ufkumu ve vizyonumu geliştirmiştim. Her yıl bir günde olsa yaylaya çıkar, soğuk suyundan içer, geçmişlerimizin ruhu için Fatiha okur, çocukluk yıllarımı yeniden yaşarım.

YAYLALARIMIZIN KIYMETİNİ BİLELİM ÇOCUKLARIMIZA YAYLALARI TANITIP SEVDİRELİM

Giresun Espiye Soğukpınar Beldesi Osmanlı döneminde Nahiye merkezi Olan Soğukpınar beldesinin tarih, kültür ve turizm değerlerini tanıtmak için sosyal sorumluluk projesi kapsamında tarihi yaylalar ve yayla kültürü tanıtmayı görev kabul ediyorum.
Gazeteci ve belgeselci olarak ilk kez 1998 yılında Espiye Karaovacık yaylasında Otçu Göçü Yayla şenliği düzenlenmesine katkım olmuş ve belgesel çekerek ulusal ve bölgesel TV kanallarında yayınlanan belgesellerimiz ile tanıtmıştık. Bu belgesellerden biri Kocaeli TV’de yayınlanmış büyük ilgi görmüştü. Bugünkü makalemi Kocaeli TVde yayınlanan belgeselden kısa bir bölüm ile noktalamak istiyorum.

SOĞUKPINAR BELDESİ TARİHİ

https://fb.watch/mwIl7-oA_Z/?mibextid=qC1gEa

BELGESEL TADINDA YAYLALARDAN CANLI YAYIN İLE DEVRİ ALEM

BELGESEL TADINDA GİRESUN YAYLALARINDAN CANLI YAYIN İLE DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI ÇEKMEYE DEVAM EDİYORUZ.

3 EYLÜL 2023 GİRESUN ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ DİKMEN KÖYÜ KARAOVACIK YALAKOBA YAYLASINDAN www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv CANLI YAYINDA

https://fb.watch/mPSHM39v0Z/?mibextid=Na33Lf

DEVLET HAYVANCILIĞI DESTEKLEMELİ

TGRT belgesel TV’de her günün yayınlanan İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com kültür hizmeti olarak çektiğimiz devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv Giresun yaylalarından an itibari ile canlı yayında:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1032125794476521&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

Canlı yayında Giresun Espiye Soğukpınar beldesi Derviş oğullarından Ahmet Olgun Kılıç canlı yayında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve yetkililerden beklentilerini anlatıyor.

BELGESEL TADINDA YAYLALARDAN CANLI MAKALE

YAYLADA GÜN DOĞUMU GÜZEL OLUR 

www.devrialem.tv GİRESUN YAYLALARINDAN GÜN DOĞUMU CANLI YAYINDA SABAH ERKEN SAATLERDE BELGESEL TADINDA SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ

https://www.facebook.com/belgeselciismail/videos/805035558073440/?d=n&mibextid=WiMSqg

800 YILLIK TARİHİ GEÇMİŞİ OLAN GİRESUN YAYLALARINDA TGRT BELGESEL TV BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK TV KANALINDA YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI ÇEKMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ. 550 YIL ÖNCE BAYRAMOĞLU ADI İLE TORUL KAZASINA BAĞLI TRABZON VİLAYETİNİN NAHİYE MERKEZİ OLAN ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ KARAOVACIK YALAKOBA YAYLASINDAN www.devrialem.tv AN İTİBARİ İLE CANLI YAYININDA 80 YAŞINDAKİ HAYRİYE HANIM KONUŞUYOR.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=213817015010743&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

YAYLALARDA AYI VAHŞETİ

GİRESUN ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ KARAOVACIK YAYLASI PÜLLÜK OBASINDA HAYVANLARI AYI SALDIRISINA UĞRAYAN VATANDAŞLAR www.gebzegazetesi.com CANLI YAYININDA YETKİLİLERDEN AYI SORUNUNA ÇÖZÜM BULMALARINI İSTİYORLAR

https://fb.watch/mUp__Hr3XS/?mibextid=Na33Lf

DEVLET HAYVANCILIĞI DESTEKLEMELİ

TGRT belgesel TV’de her günün yayınlanan İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com kültür hizmeti olarak çektiğimiz devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv Giresun yaylalarından an itibari ile canlı yayında:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1032125794476521&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI YAYLALARDAN CANLI YAYINDA

Canlı yayında Giresun Espiye Soğukpınar beldesi Derviş oğullarından Ahmet Olgun Kılıç canlı yayında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve yetkililerden beklentilerini anlatıyor.

FADİME ABLAMLA CANLI YAYIN

GİRESUN ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ KARAOVACIK YAYLASI PÜLLÜK OBASINDAN 56 YILLIK EVLİ EŞİ HALİL İBRAHİM GEÇAL İLE YAYLACILIK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATAN FADİME GEÇAL www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA YAYLACILIK HAYATI İLE İLGİLİ BİLGİ VERİYOR

https://fb.watch/mUp__Hr3XS/?mibextid=Na33Lf

AN İTİBARİ İLE 3 EYLÜL 2023 GİRESUN ESPİYE SOĞKPINAR BELDESİ DİKMEN KÖYÜ KARAOVACIK YALAKOBA YAYLASINDAN www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv CANLI YAYINDA

https://fb.watch/mPSHM39v0Z/?mibextid=Na33Lf

YAYLA DAĞLARINDA AKŞAM HÜZNÜ

YAYLA DAĞLARINDA AKŞAM HÜZNÜ İLE ÇOCUKLUK HATIRALARIMI www.devrialem.tv CANLI YAYIN DA YENİDEN YAŞADIM

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=846723926623389&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

YÜZLERCE YILLIK TARİHİ OBALARDAKİ CAMİLERDE OKUNAN AKŞAM EZANI GÖNÜLLERİ COŞTURUYOR

YAYLA DAĞLARINDA AKŞAM VAKTİ HÜZNÜ İLE BİR BAŞKA DUYGUSAL ANLAR YAŞANIR

Müzeyyen Senar’ın 1978’de söylediği  “Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine” türküsü ile sizleri yayla dağlarında akşam hüznü ile baş başa bırakıyorum.

BELGESEL ÇEKMEK İÇİN GİTTİĞİMİZ GİRESUN’DA GAZETECİLİK YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ

Giresunda belgesel çekimleri yaparken boş durmadık. Çocukluk yıllarımızı geçirdiğimiz, 800 yıllık geçmişe sahip yaylarda çekimler yapmaya devam ederken gördüğümüz aksaklık, eksiklik ve bir takım yanlışlıkları bölge gazetelerine haber olarak geçtik. Bu haberlerin bazılarını sizlerle paylaşıyoruz.

GİRESUN’DA ÇEVRE KATLİAMI

Gazeteci, belgeselci İsmail Kahraman, “Her on yılda büyük sel felaketinin yaşandığı dere yatağı ve çevresi beton perdelerle daraltılıp sel felaketine zemin hazırlanıyor” dedi.

Kahraman, Sel felaketine neden olduğu için yasaklanan dere yatağından kum ve çakıl alınmaya devam edilip Dere yatağı çevresinden heyelana neden olacak taş ocakları açıldığını söyledi.GELEVARA DERESİNDE NELER OLUYOR?

Doğu Karadeniz bölgesinin en yüksek dağlarından olan Ahılbaba veya Ahi baba dağından doğan Gelevara ve Karadoğa derelerinin birleşmesi ile Espiye’den denize dökülen Gelevara deresinin Espiye’den Arpacık köyü altına kadar olan bölgede dere yatağına kurulan 3 adet taş ve mıcır ocağı, Gelevara deresinde korkunç çevre katliamına neden oluyor ve muhteşem güzelliklerin yok olmasına neden olduğunu belirten Gazeteci ,Yazar İsmail Kahraman, Dere yatağını yol haline getiren bu mıcır ocaklarının dere yatağında malzeme almasına dur denmeli. Özellikle Pangal Şelalesi ise büyük ilgi çeken bölgenin doğal güzellikleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.Türkülere konu olan ve Birinci Dünya harbi Kafkas Cephesi Harşit savunmasında, 16 ay Harşit cephesinin savunulmasında Arpacılar köyündeki karargah merkezi ile önemli  rol oynayan Gelevara deresine sahip çıkmak gerektiğini belirterek, Çevre Bakanı ve Giresun milletvekillerinin Espiye Gelevera deresindeki yol yapımında acilen inceleme  yapılması istedi.
https://www.yesilgiresun.com.tr/haber/16353929/espiyede-cevre-katliami-iddiasi

https://giresungazete.com.tr/gelevera-deresinde-buyuk-cevre-katliami-yapiliyor/

http://www.yoremizgazetesi.com/gelevera-deresinde-cevre-katliami/https://www.star.com.tr/guncel/espiye-ericek-grup-yolu-ulasima-kapandi-haber-1810602/

YAYLADA 800 YILLIK VAKIF CAMİSİ

Devri Alem tv program yapımcısı Espiyeli İsmail Kahraman, Oğuz Türklerinin Çepni boyu Kürtün aşireti tarafından vatan haline getirilen Harşit vadisi Güvende Kazıkbel ve Karaovacık bölgesinde bulunan Giresun bölgesinin ilk camilerinden olan Osmanlı arşiv belgesinde, “Karaovacık Yaylası’nda Kürtün kazası muzafferatından Tireboluya bağlı Karaovacık da bulunan Karabeyzade Hasan ağa Vakfı” olarak geçen tarihi cami ilgisizlik ve vefasızlıktan yıkılmaya yüz tuttuğunu söyledi. Kahraman, Giresun valimiz, milletvekilleri ve Giresun kamuoyunu Giresun’un ilk camilerinden olan tarihi arşiv belgelerinde vakıf olarak geçen tarihi camiyi yıkılıp yok olmaktan kurtarmaya ve sahip çıkmaya davet etti.

https://www.yesilgiresun.com.tr/haber/16380583/espiye-karaovacik-yaylasindaki-800-yillik-eski-vakif-camii-ilgi-bekliyor

BELGESEL TADINDA YAYLALARDAN SAHİLE BİN YILLIK TÜRK GÖÇÜ


BELGESEL TADINDA DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YAYLA DAĞLARINDAN SAHİLLERE 1000 YILLIK TÜRK GÖÇÜ VE GİRESUN’DA TÜRK İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELİ ÇEKİLİYORUZ.

BAŞTA TGRT BELGESEL TV OLMAK ÜZERE ÇOK SAYIDA TV KANALINDA YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAM YÖNETMENİ, ARAŞTIRMACI GAZETECİ VE BELGESEL YÖNETMENİ www.ismailkahraman.net SÖZLÜ TARİH ARAŞTIRMALARI YAPIYOR.

İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ ANADOLU’DA VAKIF MEDENİYETİ TARİHİMİZİ SAHADA ARAŞTIRIYOR.

30 YILDIR BİRÇOK TV KANALINDA YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI www.iktav.com KÜLTÜR HİZMETİ OLARAK TARİHİ BELGESELLER ÇEKMEYE ABADOLU’DA DEVAM EDİYOR.

AN İTİBARİ İLE (9 EYLÜL 2023) www.devrialem.tv GİRESUN BÖLGESİNİN İLK TÜRK YERLEŞİM BÖLGESİ ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ TARİHİ KAYGANCUK BÖLGESİNDE CANLI YAYINNDA:

https://fb.watch/mXRx3BkWX_/?mibextid=Na33Lf

YAYLANIN 80 YAŞINDAKİ CANLI ŞAHİDİ KONUŞUYOR 

800 YILLIK TARİHİ GEÇMİŞİ OLAN GİRESUN YAYLALARINDA TGRT BELGESEL TV BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK TV KANALINDA YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI ÇEKMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ.

550 YIL ÖNCE BAYRAMOĞLU ADI İLE TORUL KAZASINA BAĞLI TRABZON VİLAYETİNİN NAHİYE MERKEZİ OLAN ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ KARAOVACIK YALAKOBA YAYLASINDAN www.devrialem.tv AN İTİBARİ İLE CANLI YAYININDA 80 YAŞINDAKİ HAYRİYE HANIM KONUŞUYOR.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=213817015010743&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

YAYLALARDA BAŞLADIĞIMIZ CANLI YAYINLI BELGESEL ÇEKİMLERİMİZDEN BAZI ÖNEMLİ BÖLÜMLERİ BUGÜNKÜ MAKALEMİZDE SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.


800 YILLIK YAYLA PAZARI

GİRESUNUN İLK CAMİLERİNDEN ESPİYE TARİHİ KARAOVACIK YAYLA PAZARININ GENEL MANZARASI GÖZ VE GÖNÜL ZİYAFETİ SUNUYOR. 

www.devrialem.tv AN İTİBARİ İLE (8 EYLÜL 2023) CANLI YAYINDA

YAYLA PAZARININ CANLI ŞAHİTLERİ 

GİRESUNUN İLK CAMİLERİNDEN ESPİYE TARİHİ KARAOVACIK YAYLA PAZARINDAN 

www.devrialem.tv AN İTİBARİ İLE (8 EYLÜL 2023) CANLI YAYINDA YAYLA PAZARININ CANLI ŞAHİTLERİ İLE BELGESEL SÖYLEŞİ 

YAYLALARDA AYI TERÖRÜ

GİRESUN ESPİYE karaovacık Yaylası Soğukpınar beldesi püllük yayla obasından Cemal Geçal www.devrialem.tv canlı yayınında Ayıların telef ettiği hayvanlarla İlgİlİ Bİlgİ verİyor

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1268967060268744&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

BELGESEL TADINDA YAYLALARDAN CANLI MAKALE

800 YILLIK TARİHİ GEÇMİŞİ OLAN GİRESUN YAYLALARINDA TGRT BELGESEL TV BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK TV KANALINDA YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI ÇEKMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ.

550 YIL ÖNCE BAYRAMOĞLU ADI İLE TORUL KAZASINA BAĞLI TRABZON VİLAYETİNİN NAHİYE MERKEZİ OLAN ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ KARAOVACIK YALAKOBA YAYLASINDAN www.devrialem.tv CANLI YAYININDA 80 YAŞINDAKİ HAYRİYE HANIM KONUŞUYOR.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=213817015010743&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

YAYLADA BİR YOL DURAĞI ŞANTİYE 

GİRESU’NUN GÜCE BÖĞÜRTLENLİ BÜK ŞANTİYE YAKINLARINDA BOYNUYOĞUN KÖYÜ DERİNDERE VADİSİNDEN www.devrialem.tv AN İTİBARİ İLE (8 EYLÜL 2023) CANLI YAYINDA

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1376156569999307&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

KIZILKAYA MADENLERİNİN SON DURUMU CANLI HABERDE 

GİRESUN ESPİYE KIZILKAYA MADEN DAĞLARINDAKİ ÇEVRE KATLİAMI www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYININDA

https://fb.watch/m_luQ7PGJz/?mibextid=Na33Lf

KÖYDE KURULAN İLK SERA 

GİRESUN EDPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ KIZKÖYDE KURULAN İLK SERADAN CANLI YAYIN

https://fb.watch/mYeB_s5kEQ/?mibextid=Na33Lf

SOĞKPINAR BELDESİNDEN CANLI HABER

Giresun Espiye ilçesi Soğukpınar beldesi Kozköy’den 1980’li yilların başında Bursa’ya göç eden vatandaş www.gebzegazetesi.com canlı yayınında Bİlgİ verİyor. 

https://fb.watch/m_lxKHd9pa/?mibextid=Na33Lf

BİR DÜNYA MARKASI GİRESUN FINDIĞI

GİRESUN KALİTE YAĞLI FINDIĞA YATIRIM YAPAN FINDIK AL MARKASI İLE 12 ÜLKEYE İHRACAT YAPAN TUNCAY USTA www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYININDA BİLGİ VERİYOR.

BELGESEL TADINDA AT SIRTINDA ATALARIN İZİNDE DEVRİ ALEM

TÜRKİSTAN’DAN ANADOLU’YA ATALARIMIZIN İZİNDE AT SIRTINDA YAYLA DAĞLARINDAN SAHİLE DEVRİ ALEM FARKI İLE BELGESEL ÇEKMEYE DEVAM EDİYORUZ.

CANLI MAKALE

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=2384&t=makale

YAYLA BELGESELİ

https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/yayla-k%C3%BClt%C3%BCr%C3%BC-ve-ot%C3%A7ug%C3%B6%C3%A7%C3%BC-belgeseli-an-itibari-ile-12-nisan-2021-de-tgrt-belgese/468110867641562/

BELGESELCİNİN MEMLEKETİNDEN CANLI MAKALE

ÜNLÜ BELGESEL YÖNETMENLERİNDEN MERHUM SERVET SOMUNCUOĞLU’NUN MEMLEKETİ GİRESUN EYNESİL İLÇESİNDEYİZ. ÇIRPINIRDI KARADEDNİZ TÜRKÜSÜ DİLE GELİR GÖNÜL TELİMİZ BELGESEL TADINDA TİTRER…

EYNESİL KALESİN’DEN CANLI MAKALE

https://fb.watch/m_-Va-VqLU/?mibextid=Na33Lf

EYNESİLDE BELGESELCİ SERVET SOMUNCUOĞLU CADDESİNDEN CANLI YAYIN

https://fb.watch/m_-tEnipiM/?mibextid=Na33Lf

KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI ZAFERİNİN YAŞANDIĞI GİRESUN TİREBOLU HARŞİT IRMAĞINDAN www.devrialem.tv BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN

https://fb.watch/m-zEpEW6vS/?mibextid=Na33Lf

ESPİYE’DEN CANLI HABER

BELGESEL TADINDA ATALARIN İZİNDE GİRESUN ESPİYE’DE CANLI MAKALE İLE DEVRİ ALEM

https://fb.watch/m_Q05FYm2Y/?mibextid=Na33Lf

YAŞAYAN TARİH 40 YILLIK ARKADAŞA VEFA ZİYARETİ

GİRESUN VE GEBZE’NİN CANLI ŞAHİTLERİNDEN 89 YAŞINDAKİ HÜSEYİN KARAMAN’I TRABZON BEŞİKDÜZÜN’DEKİ EVİNDE ZİYARET EDİP TARİHE IŞIK TUTAN BELGESEL TADINDA CANLI SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK.

https://fb.watch/m-0Z8uE3gb/?mibextid=Na33Lf

GİRESUN PİRAZİZLİ MERHUM BELGESELCİ SERVET SOMUNCUOĞLU İLE İLGİLİ GEBZE GAZETESİNDE DAHA ÖNCE YAZDIĞIM MAKALE

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4299&t=makale

Ünlü Belgeselci Somuncuoğlu’na Vefa Vefat yıl dönümünde rahmetle anıyoruz

Giresun Valisi Enver Ünlü, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve Rektör Yılmaz Can’a, Servet Somuncuoğlu’nun adını Giresun’da yaşatın çağrısı!Türkiye’nin çok önemli kültür- sanat adamı, belgeselci Giresunlu Servet Somuncuoğlu 7 yıl önce 6 Ağustos’ta vefat etmişti.Vefa; unutmamak, hatırlamak ve ahde vefalı olmaktır. Vefa, bizi biz yapan en önemli değerdir. Kendisini, yaptığı hizmetlerle devlet ve milletine adayan insanlara vefalı olmak boynumuzun borcudur.Yazdığı kitap ve çektiği belgesellerle kültür ve medeniyet tarihimize büyük hizmet eden Servet Somuncuoğlu’nun vefatının 7. Yılı…Merhum Somuncuoğlu, 6 Ağustos 2013 tarihinde, 49 yaşındayken vefat etmişti.Giresun’un yetiştirdiği çok önemli kültür adamı ve belgeselcilerden olan Servet Somuncuoğlu, Giresun Eynesil eşrafından Somuncuoğlu ailesine mensup önemli kültür ve sanat adamı bir isimdi.Sibirya’dan Türkistan coğrafyasına Türk tarihi ile ilgili çok önemli çalışmalara imza atan, kitaplar yazıp belgeseller çeken Servet Somuncuoğlu ile son görüşmemiz vefatından kısa bir süre önce telefonla, Moğolistan ve Orhon Kitabeleri üzerine oldu. Görüşmek üzere sözleşmiştik, ömrü vefa etmedi ve 49 yaşında aramızdan ayrıldı. Kendisini vefat yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Giresun Valimiz Sn. Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanımıza Sn. Aytekin Şenlikoğlu ve Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can’dan Somuncuoğlu’nun vefat yıl dönümünde bir çağrıda bulunarak Servet Somuncuoğlu adının Giresun’da bir eğitim kurumu ve parkta yaşatılmasını istiyoruz. Ayrıca Giresun Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Yılmaz Can Bey’den Tirebolu İletişim Fakültesi’nde bir bölüme Servet Somuncuoğlu adı verilmesini bekliyor, bunun çok büyük bir vefa borcu olduğunu ifade etmek istiyorum.Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu, Servet Somuncuoğlu Vefa Ödülü vermişti.Kurucu Genel Başkan Vekili ve jüri üyesi olduğum Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu 2016 yılında Servet Somuncuoğlu vefa ve hizmet ödülü vermişti. Ödül ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu linkten okunabilir.http://www.turkbelgesel.com/resim/anakutu/TDBFF-2016-katalog.pdf2016

Giresun Eynesil Belediye Başkanı ile telefonla görüşüp, Servet Somuncuoğlu’nun amca oğlu olan Eynesil Belediye Başkanından Servet Somuncuoğlu adının bir parka verilmesi için söz almıştık. Verilip verilmediğini bilmiyorum, inşallah verilmiştir…Servet Somuncuoğlu gibi bir değere vefa ödülü veren TDGF Genel Başkanı Menderes Demir Bey’in şahsında federasyon yönetim kurulu ve tüm üyelerine teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.TDGF’nin Servet Somuncuoğlu Ödülü ile ilgili medya Giresun’da yer alan haber:Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve yarışmasıyla ile ilgili organizasyon 8-9 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek. Organizasyon çerçevesinde 20 Türk Cumhuriyeti ve akraba topluluğu ülkelerinden festivale katılan yetmişe yakın belgesel incelendi ve jüri tarafından dereceye girenler tespit edildi. İstanbul’da gerçekleşecek, gala ve ödül töreni ile gösterimler Zeytinburnu Kültür Merkezi ve Türk dünyası kültür mahallesinde izleyici ile buluşacak.Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ve çeşitli sivil toplum örgütlerinden oluşan ve Türk dünyasına yönelik çalışmalar yapan Türk Dünyası Gazeteciler Platformu tarafından organize edilen film festivali ve belgesel yarışması her yönüyle bir ilk olarak Türk kültür dünyamızda yerini adlı.Festival çerçevesinde 2016 Türk dünyası vefa ödülü, Türkiye’nin en önemli belgeselcilerinden olan aslen Giresun Eynesilli Somuncuoğlu ailesine mensup merhum Servet Somuncuoğlu’na verildi. (Kaynak Medya Giresun )

Servet Somuncuoğlu Kimdir?

Fotoğraf sanatçısı, yazar, televizyon program yapımcısı, yönetmen…14 Mayıs 1964 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesinde doğdu. Aslen Giresun Eynesil’li. Arifiye Öğretmen Lisesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun oldu.1988 / 2004 arası TRT İstanbul Radyosu’nda prodüktör olarak çalıştı ve Günle Gelen, Günün İçinden, Müzikli Edebiyat, Yeni Bakışlar, Türkülerle Yaşamak, Aşkın Has Bahçesinde, Tarihte Yolculuk ve Tarihin Büyük İhanetleri programlarını hazırladı.Türk Edebiyatı ve Atlas dergilerinde yazdı. 2005 yılı temmuz ayında “Saymalı Taş- Türklerin Bilinçaltı” çalışmasını Kırgızistan’da tamamladı ve Atlas Dergisinin Aralık 2005 sayısında yayınladı. 2007 yılının aralık Atlas sayısında “Taştaki Türkler” konusunu yazdı ve fotoğraf çekimlerini gerçekleştirdi.1740- 1962 yılları arasında Türkiye’de yaşayan ve 1962 yılında Rusya’ya göç eden Manyas-Akşehir Kazakları ve Kars Malakanlarının göç hikayesini anlatan “Don Kazakları”, Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Çetin Berkmen’le yaptığı söyleşiler “Adanmış Bir Ömür” adı altında kitap olarak yayımlandı. “Gallemit” adlı eseri Bilgeoğuz Yayınları’ndan çıktı.Fotoğraf çalışmalarına kesintisiz olarak devam etti. Rusya, Çin, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Kosova, Macaristan ve Avusturya’da çekimler yaptı. Anadolu Çiçekleri, İnsan Anadolu, Şimdi Dem Zamanı, Dumanda Yaşamak, Tanrı Dağlarından, Krater Gölleri ve Çocuklar konulu fotoğraf projelerinin çekimlerini yaptı. Ayrıca, Türk tarihinin antik döneminin belgeleri olan kaya resimleriyle ilgili çalışmalarını sürdürdü.Dört yıllık bir emek sonucunda, 150 bin km yol kat edip, 138 gün saha çalışması ile ortaya çıkan, TRT tarafından yayınlanan ve TÜRKSAV 12. Türk Dünyası Hizmet Ödülünü alan “Karlı Dağlardaki Sır” adlı belgeselin yapım-yönetim ve metin yazarlığını yaptı. A-Z İnşaat’ın desteğiyle yayınladığı “Sibirya’dan Anadolu’ya Taştaki Türkler” kitabı ile 2008 yılı TGC Sedat Simavi Sosyal Bilimler Araştırma Ödülüne layık görüldü. TRT İstanbul Televizyonunda prodüktör olarak çalışmaktaydı. 6 Ağustos 2013 tarihinde 49 yaşında vefat etti.Ünlü Belgeselci Somuncuoğlu’nun Vefat HaberiServet Somuncuoğlu vefat ettiTRT’de yapımcı yönetmen olarak birçok program yapan, yaptığı programlarla ses getiren Servet Somuncuoğlu yaptığı birçok programla ödüller almıştı. Somuncuoğlu, 6 Ağustos 2013 tarihinde sabah saat 4 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. (Kaynak Biyografi.net)

TRABZON’DAN RİZE’YE BELGESEL TADINDA CANLI YAYINLARLA DEVRİ ALEM

ATALARIN İZİNDE ANADOLUDA VAKIFLAR MEDENİYETİ TARİHİMİZİ ARAŞTIRIYOR TARİH VE KÜLTÜR BELGESELLERİ ÇEKMEYE DEVAM EDİYORUZ. AN İTİBARİ İLE 12 EYLÜL 2023 TRABZON AYASOFYA CAMİSİNDEN CANLI YAYINDAYIZ.

https://fb.watch/n12WZNEi2E/?mibextid=Na33Lf

BELGESEL TADINDA TRABZON SÜMELA MANASTRINDA

SÜMELA MANASTIRI YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN AKININA UĞRUYOR

AN İTİBARİ İLE 12 EYLÜL 2023 www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com TRABZON SÜMELA MANASTRINDAN CANLI YAYINDA.

https://fb.watch/n13ca0UwGr/?mibextid=Na33Lf

SÜMELA MANASTIRINDA NELER OLUYOR

SÜMELA MANASTIRINDA YERLİ VE YABANCI TURİSTLER ADETA SOYULUYOR. MANASTIRA GİDEN YAYA YOLU KAPATILARAK ÇOK YÜKSEK FİYATA TURİSTLERİN MİNİBÜSLERLE TAŞINMASI TEPKİLERE NEDEN OLUYOR. AN İTİBARİ İLE www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com SÜMELA MANASTIRINDAN CANLI YAYINDA KONUYU GÜNDEME GETİRİYOR.

https://fb.watch/n0XSGIrfcN/?mibextid=Na33Lf

SÜRMENE TARİHİNİN CANLI ŞAHİDİ

BELGESEL TADINDA TRABZON SÜRMENE’DEN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com AN İTİBARİ İLE CANLI YAYINDA

https://fb.watch/n0axYGNWi5/?mibextid=Na33Lf

BELGESEL TADINDA RİZE’DE DEVRİ ALEM

OTUZ YIL ÖNCE 30 YIL SONRA BURAM BURAM ANADOLU KOKAN RİZE BELGESELİ İLE RİZE KALESİ’NDEN RİZE TARİHİNE www.devrialem.tv İLE CANLI YAYINDA KÜLTÜR YOLCULUĞU

SARP SINIR KAPISI CANLI HABER

ARTVİN KEMALPAŞA İLÇESİ SARP SINIR KAPISINDAN BELGESEL TADINDA AN İTİBARİ İLE www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA

https://fb.watch/n2fZ70Y5zV/?mibextid=Na33Lf

DOĞUKARADENİZ DEN İÇAANADOLU YA BELGESEL TADIN DA CANLI MAKALE İLE DEVRİ ALEM

VAKIFLAR MEDENİYETİ TARİHİMİZİ ARAŞTIRMAK VE BELGESELLEŞTİRMEK ÜZERE YOLLARDAYIZ. BELGESEL TADINDA ARTVİN, RİZE, ERZURUM SİVAS VE ANKARA DA CANLI YAYIN İLE DEVRİ ALEM TV PROGRAMI ÇEKİYORUZ

TGRT belgesel TV’de her gün yayınlanan Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak Anadolu yollarında belgesel tadında canlı yayınlar yapıyor, tarih kültür belgeseli çekimeye devam ediyoruz

23 Ağustos 2023 tarihinde Kocaeli bölgesinden yola çıkıp Doğu Karadeniz bölgesinin en uç noktası Batuma gelip 13 Eylül 2023’de belgesel çekerek geri dönüş yapmaya başladık.

14 Eylül 2023 tarihinde sabah etkenden Artvin Hopa’dan yola çıkıp Rize İkizdere üzerinden ünlü Ovit tünelini geçerek Erzurum İspire geldik.

Biz yolunuza devam ederken sizleri 30 yıl önce Rize de TGRT olarak çektiğimiz buram buram tarih ve kültür kokan belgeselle baş başa bırakıyoruz

ÇAYIN BAŞKENTİ RİZE’DE BELGESEL TADINDA TÜRK-İSLAM TARİHİ VE VAKIF MEDENİYETİ BELGESELİ

Doğu Karadeniz’in en önemli ili Rize’de belgesel tadında vakıflar medeniyeti rarşhi belgesrli

https://fb.watch/n7AwYxxtvZ/?mibextid=Na33Lf

Çoruh nehrinin takip ederek. Dedekorkut diyarı Bayburt’a geldik. Bayburt’dan Gümüşhane Köse ve Şiran ilçelerini geçip Giresun Çamoluk ve Sivas Gölova ve Suşehri üzerinden Belgesel çekerek gece geç saatlerde Sivas’a geldik. 15 Eylül 2023 cuma günü Sivas kalesinde belgesel çekimleri yaparak Sivas’ı belgesel tadında geçmeye başladık. Selçuklu ve Osmanlı vakıf eserleri Sivas kongresinin yapıldığı binayı gezerek Sivas Ulu Cami’de cuma namazı kılıp Sivas’da Selçuklu Vakıf Medeniyeti tarihimizi belgeselleştirip Ankara’ya gitmek üzere yola çıkarken bizleri Artvin Hopa’dan itibaren çektiğimiz canlı yayınlarla sizleri baş başa bırakıyoruz.

ARTVİN HOPA ÖĞRETMEN EVİ MÜDÜRÜ İLE CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ

Anadolu yollarında belgesel çekmeye devam ediyoruz. Türkiye’nin Kafkaslar’a açılan kapısı Karadeniz’in en uç noktası Artvin Hopa ve Sarp sınır kapısının olduğu bölge çok önemli. Gürcistan Batum’a giderken ve gelirken İki gece misafir olduğumuz Artvin Hopa ve Esenkıyı öğretmen evi müdürü Bayram Ali Yilmaz İle www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak canlı belgesel söyleşi yapıp Artvin ve Hopa ile ilgili Bilgi tanıtıcı bilgiler aldık.

https://fb.watch/n3w2NsnXCe/?mibextid=Na33Lf

RİZE PAZAR MÜFTÜSÜ RECEP ŞAHAN İLE CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ

Anadolu yollarında belgesel çekmeye devam ediyoruz. Türkiye’nin Doğu Karadeniz’de dünya açılan Rize Artvin hava limanına sahip Pazar ilçesinin müftüsü değerli arkadaşım Recep Şahan Bey’i ziyaret ettik.

Çeyrek asırlık saygı değer vefalı arkadaşım ve hemşehrim Recep Bey ile canlı belgesel söyleşi yapıp Sn hocamın rehberliğinde Pazar ilçesini gezip www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak belgesel söyleşi yapıp Rize Pazar ile ilgili tanıtıcı bilgiler aldık.

https://fb.watch/n3wYo9Qp-4/?mibextid=Na33Lf

RİZE PAZAR’DAN CANLI BELGESEL

Anadolu yollarında belgesel çekmeye devam ediyoruz. Türkiyenin Doğu Karadeniz’de dünya açılan Rize Artvin hava limanına sahip Pazar ilçesin belgesel tadında devri alem

Çeyrek asırlık saygı değer vefalı arkadaşım ve hemşehrim Recep bey ile canlı belgesel söyleşi yapıp Sn hocamın rehberliğinde Pazar ilçesini gezip www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak Rize pazar kaymakamlığı önünden an itibari ile canlı yayın gerçekleştirdik

https://fb.watch/n3DBzBKPGH/?mibextid=Na33Lf

ÇAYIN BAŞKENTİ RİZE’DE ÇAY İLE İLGİLİ CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ

https://fb.watch/n3xqz5Ss6N/?mibextid=Na33Lf

RİZE İKİZDERE’DE SALİH ÇEPNİOĞLU İLE CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ

Anadolu yollarında belgesel çekmeye devam ediyoruz Türkiyenin doğa turizminde önemli değerlerine sahip Anzer balı diyarı Rize İkizdere de değerli arkadaşım Kaymakamlık yazı işleri müdürü Salih Çepnioğlu beyi ziyaret ettik

Çeyrek asırlık saygı değer vefalı arkadaşım Salih bey ile canlı belgesel söyleşi yapıp Sn müdürüm ve Oğuz Çepni boyu kültürüne sahip arkadaşımın rehberliğinde İkizdere ilçesini gezip www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak belgesel söyleşi yapıp Rize İkizdere ile ilgili tanıtıcı bilgiler verdi.

https://fb.watch/n3xqz5Ss6N/?mibextid=Na33Lf

OVİT TÜNELİNDE CANLI BELGESEL

Rize ovit tünelinde www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak belgesel çekimi yapıp canlı yayın yaptık.

Ovit tünelinden geçerken heyecanlanıp Yem yeşil Karadeniz dağlarından kup kuru Doğu Anadolu dağlarının manzarasını kısa sürede yaşadık.

https://fb.watch/n3xqz5Ss6N/?mibextid=Na33Lf

AM İTİBARİ İLE www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com ERZURUM İSPİRDEN CANLI YAYINDA

https://fb.watch/n3DkAl1PEE/?mibextid=Na33Lf

AN İTİBARİ İLE 15 EYLÜL 2023 SİVAS KALESİNDEN www.devrialem.tv BELGESEL TADINDA CANLI YAYINDA

https://fb.watch/n3H8ZeQsTE/?mibextid=Na33Lf

AN İTİBARİ İLE 15 EYLÜL 2023 SİVAS GÖK MEDRESEDEN www.devrialem.tv BELGESEL TADINDA CANLI YAYINDA

https://fb.watch/n4UeqNhYJV/?mibextid=Na33Lf

AN İTİBARİ İLE 15 EYLÜL 2023 TARİHİ SİVAS MEYDANI ŞİFAİYE BURCİYE MEDRESELERİ SİVAS KONGRESİNİN YAPILDIĞI TARİHİ BİNASININ OLDUĞU MEYDANDIN www.devrialem.tv BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN DA

https://fb.watch/n4UcddaR1g/?mibextid=Na33Lf

AN İTİBARİ İLE 15 EYLÜL 2023 SİVAS ULUCAMİ’DEN www.devrialem.tv BELGESEL TADINDA CANLI YAYINDA

https://fb.watch/n4Uao2LoVv/?mibextid=Na33Lf

AN İTİBARİ İLE 15 EYLÜL 2023 YOZGAT YERKÖY İLÇESİNDE ÇİFTÇİLİK YAPAN VATANDAŞLAR www.devrialem.tv BELGESEL TADINDA CANLI YAYINDA İSTEK VE ŞİKAYETLERİNİ ANLATIYOR.

https://fb.watch/n4U8v3KE99/?mibextid=Na33Lf

OTO YOLLARIN TARİHİ VE MERHUM TURGUT ÖZAL İLE İLGİLİ ANKARA İSTANBUL OTO YOLUNDAN www.gebzegazetesi.com AN İTİBARİ İLE 16 EYLÜL 2023’DE CANLI YAYINDA

https://fb.watch/n6eUl2o4ip/?mibextid=Na33Lf

ANKARA DA GİRİB İN GENEL MERKEZİNİ ZİYARET EDİP CANLI YAYIN YAPTIK

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2668289129992344&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg

8 Yıl önce Gebze’de kurulup genel merkezini Ankara’ya taşıyan GİRİB’in Ankara genel merkezinden www.devrialem.tvwww.gebzegazetesi.com canlı yayınında genel merkez yöneticisi Fatma Dillice bilgi veriyor.

https://fb.watch/n5wOReMmiz/?mibextid=Na33Lf


*Özel İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırma Merkezi Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün 2012/7 sayılı genelgesinin 10. maddesi uyarınca Kocaeli Valiliği’nin 26.07.2018 tarih ve E628866 olurlarıyla kurulmuştur. (www.iktav.com)

**İKTAV VAKFI, 21 Şubat 2018 tarihli ve 30339 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak kuruldu. (www.iktavvakfi.com)

Önerilen makaleler